Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Heizöl - PL-Jaroslaw
Heizöl.
Dokument Nr...................: 147133-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojskowy Zaklad Remontowo-Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze
 Rejonowego Zarzadu infrastruktury w Lublinie, Att: Krzysztof Baran,
 Henryk Osinski, ul. 3-go Maja 80, PL-37-500 Jaroslaw. Tel.: +48 16 627 95
 01. Fax: +48 16 627 95 04. E-mail: wzrb@jaroslaw.pl. URL:
 www.wzrb.jaroslaw.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 23122100.
 Beschreibung: Heizöl.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojskowy Zaklad
 Remontowo-Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego
 Zarzadu infrastruktury w Lublinie, Att: Krzysztof Baran, Henryk Osinski,
 ul. 3-go Maja 80, PL-37-500 Jaroslaw. Tel.: +48 16 627 95 01. Fax: +48 16
 627 95 04. E-mail: wzrb@jaroslaw.pl. URL: www.wzrb.jaroslaw.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Wojskowy Zaklad
 Remontowo-Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego
 Zarzadu infrastruktury w Lublinie, Att: 1.Sprawy przetargowe: Krzysztof
 Baran, tel. 016 6214073 2, Sprawy zakupu i dostaw: Osinski Henryk, tel.
 016 6279501 wew.235 tel. kom. 606 318901, ul. 3-go Maja 80, PL-37-500
 Jaroslaw. Tel.: 01 66 27 95 01. Fax: 01 66 27 95 04.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Wojskowy Zaklad
 Remontowo-Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego
 Zarzadu infrastruktury w Lublinie, Att: Krzysztof Baran, ul. 3-go Maja
 80, pokój nr 21, PL-37-500 Jaroslaw. Tel.: 01 66 21 40 73. Fax: 01 66 27
 95 04.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Zakup wraz
 z dostawa oleju opalowego lekkiego EKOTERM PLUS w m. Zurawica, Grójec,
 Zamosc w systemie bezgotówkowym.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: a) Przedmiotem pierwszej czesci
 zamówienia jest: Zakup wraz z dostawa oleju opalowego lekkiego EKOTERM
 PLUS o wartosci opalowej 43,0 MJ/kg, maksymalnej zawartosci siarki 0,3%,
 w maksymalnej ilosci 1 190 m3 do Jednostki Wojskowej w. m. Zurawica w
 okresie do 31.10.2005 r. w systemie bezgotówkowym. b) Przedmiotem drugiej
 czesci zamówienia jest: Zakup wraz z dostawa oleju opalowego lekkiego
 EKOTERM PLUS o wartosci opalowej 43,0 MJ/kg, maksymalnej zawartosci
 siarki 0,3%, w maksymalnej ilosci 380 m3 do Jednostki Wojskowej w. m.
 Grójec w okresie do 31.10.2005 r. w systemie bezgotówkowym. c)
 Przedmiotem trzeciej czesci, zamówienia jest: Zakup wraz z dostawa oleju
 opalowego lekkiego EKOTERM PLUS o wartosci opalowej 43,0 MJ/kg,
 maksymalnej zawartosci siarki 0,3%, w maksymalnej ilosci 120 m3 do
 Jednostki Wojskowej w. m. Zamosc w okresie do 31.10.2005 r. w systemie
 bezgotówkowym.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Zurawica k. Przemysla, Grójec k. Warszawy, Zamosc.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 23122100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 31.10.2005.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23122100.
 2) Krótki opis: Zakup wraz z dostawa oleju opalowego lekkiego EKOTERM
 PLUS do JW w. m. Zurawica w okresie do 31.10.2005 r. w systemie
 bezgotówkowym.
 3) Zakres lub wielkosc: Olej opalowy lekki EKOTERM PLUS o wartosci
 opalowej 43,0 MJ/kg, maksymalnej zawartosci siarki 0,3%, w maksymalnej
 ilosci 1 190 m3.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23122100.
 2) Krótki opis: Zakup wraz z dostawa oleju opalowego lekkiego EKOTERM
 PLUS do Jednostki Wojskowej w. m. Grójec w okresie do 31.10.2005 r. w
 systemie bezgotówkowym.
 3) Zakres lub wielkosc: Olej opalowy lekki EKOTERM PLUS o wartosci
 opalowej 43,0 MJ/kg, maksymalnej zawartosci siarki 0,3%, w maksymalnej
 ilosci 380 m3.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23122100.
 2) Krótki opis: Zakup wraz z dostawa oleju opalowego lekkiego EKOTERM
 PLUS do Jednostki Wojskowej w. m. Zamosc w okresie do 31.10.2005 r. w
 systemie bezgotówkowym.
 3) Zakres lub wielkosc: Olej opalowy lekki EKOTERM PLUS o wartosci
 opalowej 43,0 MJ/kg, maksymalnej zawartosci siarki 0,3%, w maksymalnej
 ilosci 120 m3.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium: 1. Czesc 1 zamówienia: 50
 000 PLN 2. Czesc 2 zamówienia: 15 000 PLN 3. Czesc 3 zamówienia: 5 000
 PLN 4. Wszystkie czesci zamówienia: 70 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc przelewem w terminie 30 dni od. dnia
 otrzymania faktury.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja wymogi art. 2.2 ust. 1
 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych, nie podlegaja wykluczeniu na podstawie
 art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spelniaja warunki okreslone w specyfikacji
 istotnych warunków zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
 rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
 wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert - w przypadku spólki cywilnej nalezy dolaczyc do oferty odpis
 zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dla kazdego wspólnika i umowe spólki.
 II. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaznego
 zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
 wystawionych nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert. III. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru. Karnego w zakresie
 okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz
 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. IV. Jezeli w kraju
 pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
 zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w punkcie II,
 zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed
 notariuszem, wlasciwym, organem sadowym, administracyjnym, albo organem
 samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
 osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
 V. Jesli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
 Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie I
 i III sklada dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub
 miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: - nie otwarto jego
 likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, - nie orzeczono wobec niego
 zakazu ubiegania sie o zamówienie, - nie zalega z uiszczeniem podatków,
 oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ze
 uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
 zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
 wlasciwego organu.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: I.
 Aktualne zaswiadczenia wlasciwego Naczelniku Urzedu Skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionych
 nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert. II.
 Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
 potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
 kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert. III. Jesli wykonawca ma siedzibe lub
 miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
 dokumentów, o których mowa w punkcie 1 sklada dokumenty, wystawione w
 kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
 odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
 upadlosci, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie,
 - nie zalega z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek, na ubezpieczenie
 spoleczne lub zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
 odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
 calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: I. Koncesja na
 podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zamówieniem. II.
 Wykonawca musi posiadac swiadectwo jakosci lub orzeczenie laboratoryjne
 oleju opalowego. III. Wykaz wykonanych w okresie-ostatnich trzech lat
 dostaw oleju opalowego lekkiego EKOTERM PLUS o wartosci opalowej 43,0
 MJ/kg, maksymalnej zawartosci siarki 0,3%, a jezeli okres prowadzenia
 dzialalnosci, jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, dat
 wykonania i odbiorców oraz zalaczeniem minimum dwóch dokumentów
 potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 5/08/PN/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 12.10.2004.
 Cena: 50.00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Zaliczenie pocztowe.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-9.30.
 Wojskowy Zaklad Remontowo Budowlany w Jaroslawiu, Gospodarstwo Pomocnicze
 Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie ul. 3-go Maja 80, PL-37-500
 Jaroslaw, pokój nr 17 - sala odpraw.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau