Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schleusentore - PL-Wroclaw
Schleusentore.
Dokument Nr...................: 147126-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gmina Wroclaw - Urzad Miejski Wroclawia Wydzial Bezpieczenstwa i
 Zarzadzania Kryzysowego, Att: Marek Janusz, ul. G. Zapolskiej 2/4,
 PL-50-032 Wroclaw. Tel.: +48 71 340 76 06. E-mail: mjanusz@um.wroc.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 28112383.
 Beschreibung: Schleusentore.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Gmina Wroclaw -
 Urzad Miejski Wroclawia Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego,
 Att: Marek Janusz, ul. G. Zapolskiej 2/4, PL-50-032 Wroclaw. Tel.: +48 71
 340 76 06. E-mail: mjanusz@um.wroc.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: "Dostawa
 systemu doraznego zabezpieczenia przed powodzia miasta Wroclawia, dla
 obecnych warunków funkcjonowania Wroclawskiego Systemu Ochrony przed
 Powodzia".
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Dostawe zapór przeciwpowodziowych,
 2. Montaz próbny zapór przeciwpowodziowych w miejscu wskazanym przez
 Zamawiajacego na dlugosciach wynoszacych:
 a. Zapory wypelnianej woda - 3 segmenty,
 b. Zapory kozlowe - paletowej - 50 m.
 3. Przeszkolenie w rozkladaniu zapór wskazanej przez Zamawiajacego grupy
 osób.
 Dostawa obejmowac bedzie dwa rodzaje zapór przeciwpowodziowych.
 I rodzaj - przenosna zapora wypelniana woda.
 Zapory elastyczne wypelniane woda. Powloke zewnetrzna stanowi tkanina
 wykonana z tworzywa sztucznego pokryta warstwa nieprzepuszczajaca wody i
 odporna na uszkodzenia mechaniczne (grubosc materialu z którego wykonana
 bedzie zapora min 1,2 mm). Parametry zapory:
 Dlugosc poszczególnych segmentów min 5 m, max 10 m,
 Wysokosc pietrzenia pojedynczego segmentu 1 m, max 1,2 m,
 Mozliwosc napelniania zapory woda przy uzyciu sprzetu pozarniczego,
 Zapory przy pietrzeniu 1 m powinny byc stabilne i posiadac mozliwosc
 szczelnego laczenia poszczególnych segmentów,
 Zapora powinna byc odporna na czynniki atmosferyczne (nie tracic swoich
 wlasciwosci) w tym wahania temperatur w przedziale minimalnym od - 20 do
 + 50 şC.
 Laczna dlugosc zapory wypelnianej woda zadana przez Zamawiajacego wynosi
 200 m.
 Konstrukcje zapór wypelnianych woda pakowane segmentami w sposób
 zapewniajacy latwe magazynowanie i przewozenie na miejsce rozlozenia.
 II rodzaj - przenosna zapora kozlowo paletowa:
 Parametry zapory kozlowo - paletowej:
 Wysokosc pietrzenia 1,25 m,
 Konstrukcja podpór wykonana z materialów odpornych na wplyw czynników
 atmosferycznych (opady, wahania temperatur),
 Na konstrukcji zapory oparte plyty ze sklejki wodoodpornej (zamiast
 europalet),
 Calosc konstrukcji pokryta membrana z tworzywa sztucznego zabezpieczajaca
 przed przeciekaniem oraz dociazona do podloza od strony odwodnej,
 Konstrukcja powinna zapewniac stabilnosc zapory przy okreslonym poziomie
 pietrzenia. Laczna dlugosc zapory kozlowo - paletowej zadanej przez
 Zamawiajacego wynosi 400 m Konstrukcje zapór kozlowe - paletowych
 pakowane kompletami na europaletach.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Dostawa zamówienia odbedzie sie na koszl Wykonawcy w
 miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, ul. Borowska 138, Wroclaw, Magazyn
 Komendy Miejskiej PSP.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 28112383.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia
 obejmuje:
 1. Dostawe zapór przeciwpowodziowych,
 2. Montaz próbny zapór przeciwpowodziowych w miejscu wskazanym przez
 Zamawiajacego na dlugosciach wynoszacych:
 a. Zapory wypelnianej woda - 3 segmenty,
 b. Zapory kozlowo - paletowej - 50 m.
 3. Przeszkolenie w rozkladaniu zapór wskazanej przez Zamawiajacego grupy
 osób.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 15.12.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 5 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: W ciagu 30 dni od dostarczenia faktury po
 wykonaniu zadania.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W celu
 udokumentowania swej wiarygodnosci, doswiadczenia i zdolnosci do
 realizacji zamówienia publicznego, wykonawcy wraz z oferta przedloza
 dokumenty wymienione w zalaczniku nr 1 do SIWZ "Zestaw dokumentów
 wymaganych od Wykonawców bioracych udzial w postepowaniu o udzielenie
 zamówienia publicznego", a ponadto:
 1. Wykaza realizacje, w okresie ostatnich trzech lat minimum 3 zamówienia
 zwiazane rodzajem i wielkoscia co najmniej dostawom stanowiacym przedmiot
 zamówienia z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania.
 Wykazane dostawy musza byc podparte dokumentami potwierdzajacymi, ze
 zostaly wykonane z nalezyta starannoscia. W przypadku realizacji w
 podwykonawstwie nalezy przedlozyc dokumenty o których mowa wyzej,
 wystawione przez Inwestora lub wystawione przez Zamawiajacego i
 potwierdzone przez Inwestora (z okresleniem zakresu dostaw wykonanych
 przez podwykonawce - Oferenta),
 2. Odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej z okresleniem zakresu dzialalnosci i wskazaniem
 osób uprawnionych do podejmowania zobowiazan w imieniu Wykonawcy
 (wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert),
 3. Sprawozdanie finansowe okreslajace obroty, zysk oraz zobowiazania i
 naleznosci za okres trzech ostatnich lat.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: a) w
 ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania nie
 wyrzadzilismy szkody nie wykonujac zamówienia lub nie wykonujac je
 nalezycie;
 b) w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani nic ogloszono upadlosci;
 c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na
 ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne;
 d) urzedujacy Czlonkowie wladz firmy nie byli prawomocnie skazani za
 przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
 zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo popelnione w celu
 osiagniecia korzysci majatkowych;
 e) nie bylismy czlonkiem podmiotów zbiorowych, wobec których sad orzekl
 zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
 odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
 kary;
 f) spelniamy warunki udzialu w postepowaniu, o których mowa w art. 22
 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;
 g) nie wykonywalismy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem posterowania,
 oraz nie poslugiwalismy sie w celu sporzadzenia oferty osobami
 uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci;
 h) nie zlozylismy nieprawdziwych informacji majacych wplyw na wynik
 prowadzonego postepowania;
 i) zlozylismy oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w posterowaniu
 oraz dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunków.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-12.30.
 Urzad Miejski Wroclawia Wydzial ul. G. Zapolskiej 2/4, p. 512.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau