Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: CT-Scanner - PL-Stettin
 CT-Scanner.
Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten.
Dokument Nr...................: 147120-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Att: Andrzej
 Faustmann, ul. Arkonska 4, PL-71-455 Szczecin. Tel.: +48 91 454 15 28.
 Fax: +48 91 454 15 28.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33115100, 50400000.
 Beschreibung: CT-Scanner.
 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 08:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Samodzielny
 Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Att: Andrzej Faustmann, ul.
 Arkonska 4, PL-71-455 Szczecin. Tel.: +48 91 454 15 28. Fax: +48 91 454
 15 28.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 tomografu komputerowego wielorzedowego o akwizycji 32 lub wiecej warstw z
 jednoczesnym zakupem przez wykonawce tomografu komputerowego bedacego w
 posiadaniu zamawiajacego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa tomografu komputerowego
 wielorzedowego o akwizycji 32 lub wiecej warstw wraz z robotami
 budowlano-montazowymi, demontaz i odkupienie przez Wykonawce tomografu
 komputerowego bedacego w posiadaniu Zamawiajacego, pogwarancyjna obsluga
 serwisowa zakupionego tomografu komputerowego przez okres trzech lat od
 dnia uplyniecia okresu gwarancji.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul.
 Arkonska 4, PL-71-455 Szczecin.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33115100, 50400000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zamówienie powyzej 130
 000 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 90 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc przelewem.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Wszelkie formy prawem
 dopuszczone.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wziac udzial Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania o
 udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24; ust.1, pkt1 -10,
 ust.2, pkt.1-4 P.z.p. oraz wszystkie warunki podane w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny wypis z KRS lub
 odpowiednie zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, aktualne
 zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS, opinia banku,
 sprawozdanie finansowe.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena - 65%.
 2: Rozwiazania technologiczne - 25%.
 3: Jakosc - 10%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 FZ/220/27/1/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 14.10.2004.
 Cena: 100,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym lub w kasie SPWSZ.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 08:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówien publicznych z 29.1.2004r
 (Dz.U. nr 19, poz. 177).
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-9:00.
 Swietlica Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
 ul. Arkonska 4, PL-71-455 Szczecin.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau