Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Medizinische Ausrüstung - PL-Mlawa
Medizinische Ausrüstung.
Ausrüstung für Tomographie.
Dokument Nr...................: 147057-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Att: Lek. Krzysztof
 Pilarski, tel. 023 6543235 w. 214, mgr Teresa Szulc, tel. 023 6543235 w.
 279, ul. A. Dobrskiej 1, PL-06-500 Mlawa. Tel.: +48 23 6543240. Fax: +48
 23 6543240. E-mail: zozmlawa@waza.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33100000, 33115000.
 Beschreibung: Medizinische Ausrüstung.
 Ausrüstung für Tomographie.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Samodzielny
 Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Att: Lek. Krzysztof Pilarski, tel.
 023 6543235 w. 214, mgr Teresa Szulc, tel. 023 6543235 w. 279, ul. A.
 Dobrskiej 1, PL-06-500 Mlawa. Tel.: +48 23 6543240. Fax: +48 23 6543240.
 E-mail: zozmlawa@waza.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 tomografu komputerowego i sprzetu medycznego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Spiralny jednorzedowy tomograf
 komputerowy z instalacja, szkoleniem personelu uzytkownika oraz adaptacja
 pomieszczen.
 Dostawa pozostalego sprzetu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddzialu
 Ratunkowego.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Polska - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
 Zdrowotnej, 06-500 Mlawa, ul. A. Dobrskiej 1.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33100000, 33115000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 1 636 000 PLN (netto)
 tj. 404 270 EUR (netto).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 6.12.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 33 460,00 zl. PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zgodnie z Specyfikacja Istotnych Warunków
 Zamówienia.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z Specyfikacja
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena 60%.
 2: Ocena techniczna 20%.
 3: Warunki gwarancji 20%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 SP ZOZ ZP 37/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 Cena: 32,79 + 22% Vat PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za pobraniem lub przelewem.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-10:30.
 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej pok. 105, 06-500 Mlawa,
 ul. A. Dobrskiej 1.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Tak.
 W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego tyt.
 projektu - Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mlawie o Szpitalny Oddzial
 Ratunkowy z Pracownia Tomografii Komputerowej.
 VI.4) Informacje dodatkowe: Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego - 1.
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sluzacej wzmacnianiu
 konkurencyjnosci regionów.
 Nazwa dzialania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 1.3 Regionalna
 infrastruktura spoleczna
 Nazwa Poddzialania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 1.3.2
 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau