Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten - SK-Bratislava
Bauarbeiten.
Baureifmachung.
Ingenieur- und Hochbauarbeiten.
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen.
Bauarbeiten für Eisenbahnlinien.
Dokument Nr...................: 146973-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditelstvo, Odbor
 pre realizáciu programov zahranicnej pomoci, Att: Rozália Dzvoniková,
 Ing. Eva Jíchová, Klemensova c. 8, SK-813 61 Bratislava 1. Tel.: 00421 2
 5058 7710, 00421 2 5058 3288. Fax: 00421 2 5293 1246. E-mail:
 dzvonikova.rozalia@zsr.sk, jichova.eva@zsr.sk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45000000, 45100000, 45220000, 45231000, 45234100.
 Beschreibung: Bauarbeiten.
 Baureifmachung.
 Ingenieur- und Hochbauarbeiten.
 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen.
 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 5.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Práce
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatelaZeleznice Slovenskej republiky,
 Bratislava, Generálne riaditelstvo, Odbor pre realizáciu programov
 zahranicnej pomoci, K rukám: Rozália Dzvoniková, Ing. Eva Jíchová,
 Klemensova c. 8, SK-813 61 Bratislava 1. Tel.: 00421 2 5058 7710, 00421 2
 5058 3288. Fax: 00421 2 5293 1246. E-mail: dzvonikova.rozalia@zsr.sk,
 jichova.eva@zsr.sk.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácieAko v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podkladyAko v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcastAko v bode I.1.
 I.5)	Typ obstarávatela: Ústredná úroven.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác: Zhotovenie práce.
 II.1.4) Rámcová dohoda: Nie.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: Elektrifikácia zeleznicnej trate
 Zvolen - Banská Bystrica, vrátane predelektrifikacnżch úprav v celkovej
 dlzke elektrifikovanej trate 21,125 km.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Zvolen - Banská Bystrica, Slovenská republika.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 45000000, 45100000,
 45220000, 45231000, 45234100.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Nie.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Celková dlzka elektrifikovanej
 trate 21,125 km
 Prúdová sústava: striedavá 25 kV, 50 Hz
 Rozvinutá dlzka trakcného vedenia: 37,160 km
 Na volnej trati 16,601 km
 V zeleznicnżch staniciach 20,559 km
 Trakcná napájacia stanica: 1 kus
 Spínacia stanica (jednovypínacová): 1 kus
 Prívodné vedenie 110 kV, 50 Hz: 3,755 km
 DÍzka úcelovżch kolají: 0,544 km
 Zabezpecovacie zariadenie: 3 nové stanicné zabezpecovacie zariadenia
 Dialkovż optickż kábel: 24-vláknovż, celková dlzka 25 700 m.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: Pocnúc: 10/2004 -
 Konciac: 31.12.2006.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo vżske
 5 000 000,- SK (pät miliónov SK). Vrátenie zábezpeky bude v zmysle zákona
 c.523/2003 Z.z. Obstarávatel tiez bude vyzadovat rucenie na zabezpecenie
 plnenia zmluvy. Vżska rucenia sa urcuje 10% zo zmluvnej ceny bez DPH.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Predmet obstarávania bude financovanż zo státneho
 rozpoctu a strukturálnych fondov pre operacnż program základná
 infrastruktúra. Obstarávatel neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie
 zmluvy.
 III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyzaduje od skupiny zhotovitelov,
 dodávatelov alebo poskytovatelov sluzieb, s ktorżmi sa uzavrie zmluva: V
 prípade, ze ponuku predlozí skupina, obstarávatel bude vyzadovat, aby
 táto skupina vytvorila pred podpisom zmluvy právnu formu z dôvodu
 riadneho uzavretia zmluvy, v zmysle §32.
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzieb a informácie a formálne
 nálezitosti nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych
 hospodárskych, financnżch a technickżch kapacít: V zmysle Zákona
 c.523/2003 Z.z., §29 v plnom rozsahu.
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: Podla § 30 ods. 1 písm. a), zákona o verejnom obstarávaní:
 vyjadrením banky /bánk/ o schopnosti plnit financné záväzky v originálnom
 vyhotovení alebo úradne overená fotokópia,
 Podla § 30 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: vżkazom ziskov
 a strát, ktorż sa viaze na predmet obstarávania, za predchádzajúce tri
 roky (2003, 2002, 2001), úctovnú závierku za roky 2001 az 2003, potvrdenú
 príslusnżm úradom (úctovná závierka osoby vedúcej jednoduché úctovníctvo
 musí obsahovat vżkaz príjmov a vżdavkov a vżkaz o majetku a záväzkoch;
 úctovná závierka osoby vedúcej podvojné úctovníctvo musí obsahovat súvahu
 a vżkaz ziskov a strát a prílohu /r. 2001 a 2002/, poznámky k úctovnej
 závierke /r.2003/.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky. Podla §
 30 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a
 odbornej praxi vedúcich
 zamestnancov a zamestnancov zodpovednżch za plnenie zmluvy (v súlade s
 kritériami na hodnotenie
 ponúk),
 Podla § 30 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávani: zoznamom zmlúv
 rovnakého alebo podobného
 predmetu obstarávania uskutocnenżch v predchádzajúcich piatich rokoch,
 Podla § 30 ods. 4 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: vyhlásením, ze
 uchádzac má k dispozícii
 prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné pre plnenie zmluvy.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie tżkajúce sa tej istej zmluvy
 IV.1.3.1) Predbezné oznámenie tżkajúce sa tej istej zmluvy: Císlo
 oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2004/S 131-111856 - Z: 8.7.2004.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnizsia cena.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel:
 428/2004-O181.
 IV.3.2) Podmienky získania sútaznżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat do: 20.9.2004.
 Cena: 47 385,0 SKK.
 Podmienky a spôsoby platby: Na úcet obstarávatela vedenż v Tatra banke
 c.ú. 2647000078/1100 v. symbol 888.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 5.10.2004.
 Cas: 09:00.
 IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 15.11.2004.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami: Na
 otváraní obálok s ponukami sa môzu zúcastnit oprávnení uchádzaci, ktorí
 predlozili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môze byt uchádzac
 zastúpenż statutárnym orgánom alebo clenom statutárneho orgánu uchádzaca
 alebo osobou splnomocnenou uchádzacom na jeho zastupovanie.
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 5.10.2004-10:00.
 Zeleznice Slovenskej republiky Generálne riaditelstvo, Klemensova 8, 813
 61 Bratislava, zasadacia miestnost c. 2 na prízemí.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Toto oznámenie je nepovinné: Nie.
 VI.2) Indikácia, ci je toto obstarávanie opakovan a predpokladanż cas
 uverejnenia dalsích oznámení: NIE.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Áno.
 Strukturálny fond.
 VI.4) Dodatocné informácie: II.1.11) Vżnimka z pouzitia európskych
 specifikácií
 NIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy:
 Ak uchádzac nepredlozí pozadované doklady, bude z verejnej sútaze
 vylúcenż.
 III.2.1.4) Iné informácie :
 Minimálne kvalifikacné kritériá pre kazdého uchádzaca - (samostatného
 uchádzaca alebo pre spolocnż podnik (skupinu) ako uchádzaca):
 V prípade spolocného podniku, poziadavky na vedúcu firmu (VF) spolocného
 podniku sú uvedené v zátvorkách
 - Rocnż obrat za posledné 3 roky (2001, 2002, 2003) bude min, 1,2 mld Sk
 (VF: 600 mil. Sk) v kazdom roku
 - Uchádzac musí predlozit doklad o prístupe k úverovżm a ostatnżm
 financnżm prostriedkom, potrebnżm
 k zabezpeceniu pozadovaného penazného toku pocas trvania projektu. V
 kazdom prípade úverová ciastka musí byt
 min. 320 mil. Sk.
 - Uchádzac predlozí doklad o skúsenosti z min. 3 relevantnżch projektov
 (dopravná infrastruktúra - zeleznice alebo lanové dráhy) v kumulovanej
 hodnote min.3 mld. Sk (VF: 2 relevantné projekty v kumulovanej hodnote
 1,5 mld. Sk) a kazdż projekt bude mat hodnotu min. 600 mil. Sk.
 - Uchádzac predlozí doklad, ze v jeho kompetencii boli úspesne
 zrealizované projekty v príslusnej oblastí (dopravnej
 inírastruktury - zeleznice a lanové dráhy) v kumulovanej hodnote min. 1,7
 mld. Sk (VF 1,2 mld Sk) a minimálnej hodnote 320 mil. Sk pre kazdż
 projekt za poslednżch 5 rokov.
 - Uchádzac bude mat ukoncené min.2 projekty (kazdż projekt v min. hodnote
 320 mil. Sk) podobnej povahy a obtiaznosti (zeleznicnż - vrátane
 technickej casti pozadovanej v tomto projekte) porovnatelné s prácami,
 ktoré sú predmetom sútaze za poslednżch 5 rokov. Obstarávatel si
 vyhradzuje právo poziadat o kópie príslusnżch certifikátov charakteru
 zodpovedajúceho originálu podpísanżch dozorom (dohladom) /obstarávatelom
 uvedenżch projektov alebo iné potvrdenie o úspesnej realizácii.
 - Uchádzac musí preukázat skúsenosti ako úspesnż hlavnż zhotovitel pri
 stavbe aspon 2 porovnatelnżch projektov podobnej povahy a komplexnosti v
 priebehu poslednżch 5 rokov.
 - Uchádzac musí v ponuke predlozit prehlásenie o plnení podmienky
 Uznesenia vlády SR c. 743/2004 Návrh doplnenia podmienok poskytovania
 prostriedkov na verejné práce spolufínancované zo státneho rozpoctu, z
 Kohézneho fondu a zo strukturálnych fondov - nové znenie. Blizsie
 informácie nájdete na internetovej adrese:
 
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau