Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Teile für Schachtaushubmaschinen - PL-Bierun
Teile für Schachtaushubmaschinen.
Dokument Nr...................: 146554-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kompania Weglowa
 SA Kopalnia Wegla Kamiennego "Piast", Att: Wieslaw Malicki, ul. Granitowa
 16, PL-43-155 Bierun. Tel.: +48 32 3235000. Fax: +48 32 2162082. E-mail:
 wmalicki@piast.nsw. URL: www.kwsa.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 29526120.
 Beschreibung: Teile für Schachtaushubmaschinen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 07:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kompania Weglowa SA
 Kopalnia Wegla Kamiennego "Piast", Att: Wieslaw Malicki, ul. Granitowa
 16, PL-43-155 Bierun. Tel.: +48 32 3235000. Fax: +48 32 2162082. E-mail:
 wmalicki@piast.nsw. URL: www.kwsa.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Kompania Weglowa
 SA Kopalnia Wegla Kamiennego "Piast", Att: Wieslaw Malicki, ul. Granitowa
 16, PL-43-155 Bierun. Tel.: +48 32 323 53 02. Fax: +48 32 323 56 73.
 E-mail: wmalicki@piast.nsw. URL: www.kwsa.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Kompania Weglowa SA
 Kopalnia Wegla Kamiennego "Piast", Att: Józef Haczek, ul. Granitowa 16,
 PL-43-155 Bierun. Tel.: +48 32 323 52 50. Fax: +48 32 216 20 82.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Kompania Weglowa SA Kopalnia Wegla Kamiennego
 "Piast", Att: Wieslaw Malicki, ul. Granitowa 16, PL-43-155 Bierun. Tel.:
 +48 32 323 53 02. Fax: +48 32 323 56 73. E-mail: wmalicki@piast.nsw. URL:
 www.kwsa.pl.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Dostawa dwóch
 nowych skipów 30 T z kompletnym wyposazeniem dla szybu II KWK "Piast".
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: - Dostawa dwóch nowych skipów 30 T z
 kompletnym wyposazeniem dla szybu II KWK "Piast".
 - Scalanie na terenie kopalni.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Kompania Weglowa SA KWK "Piast", PL-43-155 Bierun, ul.
 Granitowa 16.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 29526120.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Tak.
 Od obowiazku okreslenia specyfikacji technicznych poprzez odwolanie sie
 do specyfikacji europejskich odstapiono poniewaz:
 Wykorzystanie tych specyfikacji zobowiazywaloby podmiot zamawiajacy do
 nabywania produktów niekompatybilnych z urzadzeniami juz uzywanymi lub
 powodowaloby nieproporcjonalnie duze koszty lub nieproporcjonalne
 trudnosci techniczne.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: - Dostawa dwóch nowych
 skipów 30 T z kompletnym wyposazeniem dla szybu II KWK "Piast".
 - Scalanie na terenie kopalni.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 15.3.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokosci: 20 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Okreslono w SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Okreslono w SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wziac udzial Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
 ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.
 177).
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Okreslono w SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Okreslono w SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Okreslono w SIWZ.
 III.2.1.4) Inne informacje: Okreslono w SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Tak.
 Ustawa z dnia 4.2.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 1240052.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 4.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Platnosc gotówka w kasie kopalni KWK "Piast"
 lub za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 4.10.2004. Godzina: 07:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 4.10.2004-9:30.
 Kompania Weglowa SA KWK "Piast", PL-43-155 Bierun, ul. Granitowa 16, Sala
 Konferencyjna na I pietrze w Budynku Dyrekcji.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.4) Informacje dodatkowe: Ogloszenie o planowanych zamówieniach
 publicznych Biuletyn Zamówien Publicznych nr 29 z dnia 27.2.2004 r. poz.
 11723.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau