Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen - PL-Lublin
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen.
Dokument Nr...................: 146553-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: "PKP Przewozy
 Regionalne" Sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zaklad Przewozów Regionalnych
 w Lublinie, Att: Lidia Kustra, ul. Gazowa 4, PL-20-406 Lublin. Tel.: +48
 81 531 59 51. Fax: +48 81 532 32 96. E-mail: pz.lublin@pkp.com.pl. URL:
 http://www.pzlublin.pkp.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 50222000.
 Beschreibung: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 15.10.2004. Uhrzeit: 09:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: "PKP Przewozy
 Regionalne" Sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zaklad Przewozów Regionalnych
 w Lublinie, Att: Lidia Kustra, ul. Gazowa 4, PL-20-406 Lublin. Tel.: +48
 81 531 59 51. Fax: +48 81 532 32 96. E-mail: pz.lublin@pkp.com.pl. URL:
 http://www.pzlublin.pkp.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi: Kategoria uslug: 01.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: .
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie naprawy podzespolów rezerwy
 obiegowej do wagonów osobowych i elektrycznych zespolów trakcyjnych.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Województwo lubelskie.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 50222000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 Jednej czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 113 500,00 PLN,
 28 094,00 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 19.10.2004 - Data zakonczenia: 31.12.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium - tak, gwarancja - tak.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki okreslone w art. 22
 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych
 (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej potwierdzajacy, ze Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie
 objetym zamówieniem.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
 zamówienia, tj. posiadaja zdolnosc kredytowa w kwocie 50 000 zl przez
 caly okres obowiazywania umowy.
 III.2.1.4) Inne informacje: Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie
 do wykonania zamówienia, t.j. realizowali w okresie ostatnich trzech lat
 uslugi odpowiadajace charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej
 wartosci.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Nie.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 PRTW7-9033-124/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 14.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 20,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym, przelewem, wplata w
 kasie w siedzibie zamawiajacego.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 15.10.2004. Godzina: 09:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 14.11.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 15.10.2004-10:00.
 Siedziba Zamawiajacego "PKP Przewozy Regionalne" spólka z o.o. w
 Warszawie Lubelski Zaklad Przewozów Regionalnych w Lublinie, ul. Gazowa
 4, 20-406 Lublin.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 19.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau