Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen - PL-Katowice
Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen.
Dokument Nr...................: 146552-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kompania Weglowa
 Spólka Akcyjna, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice.
 Tel.: +48 32 7572288, 7572145. Fax: +48 32 7572027, 2555453. E-mail:
 przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 50532000
 - E040.
 Beschreibung: Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen,
 Geräten und zugehörigen Einrichtungen. Aufrüstung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 07:15.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kompania Weglowa
 Spólka Akcyjna, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice.
 Tel.: +48 32 7572288, 7572145. Fax: +48 32 7572027, 2555453. E-mail:
 przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: KW S.A. KWK
 Szczyglowice, Att: Bogdan Jureczko, ul. Górnicza 1, PL-44-193 Knurów.
 Tel.: +48 32 239 35 90. Fax: +48 32 236 73 03.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: KW S.A. KWK
 Szczyglowice, Dzial Umów i Organizacji Przetargów, budynek Ruchu nr 1,
 pokój nr 20, Att: Hubert Lenza, ul. Górnicza 1, PL-44-193 Knurów. Tel.:
 +48 32 239 38 99. Fax: +48 32 236 73 03.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: KW S.A. KWK Szczyglowice, Dzial Umów i
 Organizacji Przetargów, budynek Ruchu nr 1, pokój nr 20, Att: Hubert
 Lenza, ul. Górnicza 1, PL-44-193 Knurów. Tel.: +48 32 239 38 99. Fax: +48
 32 236 73 03.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi: Kategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Modernizacja
 maszyny wyciagowej i urzadzenia sterowniczo - sygnalowego górniczego
 wyciagu szybowego w przedziale wschodnim szybu III KWK Szczyglowice.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: 1. Modernizacja maszyny wyciagowej.
 2. Modernizacja urzadzenia sterowniczo - sygnalowego.
 3. Rozruch, regulacja, badania, karta regulacji.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: KW SA KWK Szczyglowice, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 1.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 50532000 - E040.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88620.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Tak.
 Od obowiazku okreslenia specyfikacji technicznych poprzez odwolanie sie
 do specyfikacji europejskich odstapiono poniewaz:
 Technicznie niemozliwe jest nalezyte ustalenie, czy produkt zgodny jest
 ze specyfikacjami europejskimi.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia
 obejmuje modernizacje maszyny wyciagowej, urzadzenia sterowniczo -
 sygnalowego, rozruch, regulacje oraz badania wraz z kartami regulacji.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 okres w miesiacach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 20 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zgodnie z SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.4) Inne informacje: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Tak.
 Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, Rozp. MG ws. BHP, prowadzenia ruchu.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena 90 %;
 2: Gwarancja 10 %.
 Wedlug kolejnosci znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 0940015.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 19.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka, zaliczenie pocztowe, przelew.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 19.10.2004. Godzina: 07:15.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 19.10.2004-10:30.
 Kompania Weglowa S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstanców 30, sala nr 100.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau