Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Planierraupen - PL-Bogatynia
Planierraupen.
Dokument Nr...................: 146538-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kopalnia Wegla
 Brunatnego "Turów" SA, Att: Andrzej Weckowski - w sprawach formalnych,
 PL-59-916 Bogatynia. Tel.: +48 75 773 55 36. Fax: +48 75 773 30 00.
 E-mail: zp@kwbturow.com.pl. URL: www.kwbturow.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 29522110.
 Beschreibung: Planierraupen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kopalnia Wegla
 Brunatnego "Turów" SA, Att: Andrzej Weckowski - w sprawach formalnych,
 PL-59-916 Bogatynia. Tel.: +48 75 773 55 36. Fax: +48 75 773 30 00.
 E-mail: zp@kwbturow.com.pl. URL: www.kwbturow.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Kopalnia Wegla
 Brunatnego "Turów" SA, Att: Wieslaw Michna - w sprawach dot. przedmiotu
 zamówienia, PL-59-916 Bogatynia 3. Tel.: 0048 75 77 35644. Fax: 0048 75
 77 36134. E-mail: wieslaw.michna@kwbturow.com.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Kopalnia Wegla
 Brunatnego "Turów" SA, Biuro Pelnomocnika ds. Zamówien Publicznych /DZP/,
 Att: Andrzej Weckowski, PL-59-916 Bogatynia 3. Tel.: 0048 75 77 35892.
 Fax: 0048 75 77 35598. E-mail: andrzej.weckowski@kwbturow.com.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Kopalnia Wegla Brunatnego "Turów" SA, Biuro
 Pelnomocnika ds. Zamówien Publicznych /DZP/, Att: Andrzej Weckowski,
 PL-59-916 Bogatynia. Tel.: 0048 75 77 35892. Fax: 0048 75 77 35598.
 E-mail: andrzej.weckowski@kwbturow.com.pl.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej,
 wyprodukowanej w 2004 r., spycharki gasienicowej.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Kopalnia Wegla Brunatnego TURÓW SA, Bogatynia.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 29522110.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Dostawa 1 szt.
 spycharki gasienicowej.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 okres w miesiacach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 15 000,00 PLN.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wziac udzial wykonawcy, którzy: 1) posiadaja uprawnienia do
 wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
 nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien, 2) posiadaja niezbedna
 wiedza i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja
 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w okresie od 1.1.2003 r.
 do 31.7.2004 r. zrealizowali zamówienia na co najmniej piec fabrycznie
 nowych spycharek gasienicowych o nastepujacych parametrach technicznych;
 a) nacisk na grunt nie wiekszy niz: 65kPa, b) waga maszyny nie wieksza
 niz 25 000 kg, c) moc silnika; co najmniej 135 kW, 3) znajduja sie w
 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, 4)
 nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.4) Inne informacje: Ocena spelniania warunków udzialu w
 postepowaniu zostanie dokonana wg formuly: spelnia badz nie spelnia.
 Wykonawcy, którzy nie spelniaja któregokolwiek z warunków zostana
 wykluczeni z postepowania.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Nie.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 ZP12/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004 Dostepne do:.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 18.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-12:00.
 Siedziba zamawiajacego - gabinet Glównego Specjalisty ds. Gospodarki
 Materialowej /EH/, budynek BHP, II pietro, pokój nr 201.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau