Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Beratung im Bereich Entwicklung - DK-Kopenhagen
Beratung im Bereich Entwicklung.
Umfragendurchführung.
Dienstleistungen im Bauwesen.
Dokument Nr...................: 146520-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Att:
 Nicolai Hellmann (nic@ebst.dk), Langelinie Allé 17, DK-2100 København Ø.
 Tel.: (+45) 35 46 60 00. Fax: (+45) 35 46 60 01. E-mail: ebst@ebst.dk.
 URL: http://www.ebst.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 73220000, 74131120, 74260000.
 Beschreibung: Beratung im Bereich Entwicklung.
 Umfragendurchführung.
 Dienstleistungen im Bauwesen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 15.9.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Erhvervs-
 og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Att.: Nicolai
 Hellmann (nic@ebst.dk), Langelinie Allé 17, DK-2100 København Ø. Telefon:
 (+45) 35 46 60 00. Fax: (+45) 35 46 60 01. E-postadresse: ebst@ebst.dk.
 Internetadresse (URL): http://www.ebst.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Central myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 7.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: "Bedst i
 Byggeriet".
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Grundet manglende konkurrence
 ved tidligere tilbudsgivning genudbyder Erhvervs- og Byggestyrelsen
 hermed gennemførelsen af opgaverne i indsatsområdet: "Bedst i Byggeriet".
 Byggeriets virksomheder gennemfører løbende vellykkede IKT-projekter i
 forbindelse med byggeprojekter. Analyser af IKT-anvendelsen i byggeriet
 viser dog, at bl.a. manglende eller utilstrækkelig erfaringsoverførsel er
 en medvirkende årsag til det lave tempo i udbredelsen af IKT-anvendelsen.
 Målsætningen med indsatsområdet er at fremme byggevirksomhedernes evne
 til at lære af andres erfaringer og dermed at øge deres innovationsevne.
 Målet skal indfries gennem udvikling og formidling af casestudier om
 IKT-anvendelse i byggeriet.
 Den primære målgruppe er mindre og mellemstore projekterende og udførende
 virksomheder. Indsatsen skal specielt rettes mod de personer, der træffer
 beslutninger om udviklingsinvesteringer samt den gruppe af personer, der
 rådgiver virksomhederne om disse investeringer (eksempelvis revisorer).
 Der skal beskrives mellem 15 og 25 cases i perioden 2005 til 2007.
 Et casestudie vil tage udgangspunkt i implementering af en given
 teknologi i en enkelt eller en gruppe virksomheder, for eksempel i
 forbindelse med et byggeprojekt. Det skal belyse, hvordan
 implementeringen er gennemført, den formelle og uformelle læring, der
 indgår i implementeringen, og hvad der kom ud af den, dvs. de effekter,
 der er opnået (herunder return of investment). Det er med baggrund i de
 engelske erfaringer på forhånd antaget, at opgørelse af benefits ikke kan
 søges gjort eksakt, men bl.a. må baseres på indikatorer. Vigtig er
 imidlertid også opgørelse af de faktiske omkostninger.
 Det vindende konsortium skal herudover udvikle en guide for gennemførelse
 og dokumentation af casestudier samt identificere behov for vejledning og
 formidling.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Tjenesteyderens egen adresse, bortset
 fra evt. møder med parter i Danmark og udlandet samt møder med ordregiver
 i København.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 73220000,
 74131120, 74260000.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Ja.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Slutdato:
 30.12.2006.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der stilles
 ikke særlige krav om sikkerhedsstillelse.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Det er forudsat, at de
 bydende vil være konsortier, der omfatter flere virksomheder i
 leverancesystemet. Konsortierne skal som minimum inkludere følgende
 institutioner eller organisationer:
 - En videninstitution, der enten forsker og/eller underviser i byggeri
 - En teknisk rådgivningsvirksomhed
 - En udførende virksomhed.
 Udførelsen er udover ovennævnte ikke forbeholdt en bestemt profession.
 Konsortier, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil ikke blive
 opfordret til at afgive tilbud.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Serviceattest
 dækkende artikel 29 og 30 i 92/50/EØF af 18. juni 1992, som ændret ved
 97/52/EF af 13. oktober 1997. Attesten skal være dateret inden for det
 seneste år. Serviceattesten kan i Danmark rekvireres fra Erhvervs- og
 Selskabsstyrelsen.
 Tro og love-erklæring såfremt virksomheden har ubetalt, forfalden gæld
 til det offentlige over 100 000 DKK. Tro og love-erklæring skal indeholde
 nedenstående oplysninger:
 - hvorvidt der er indgået samt overholdt dateret afdragsordning med
 inddrivelsesmyndighed eller
 - hvorvidt der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger
 100 000 DKK eller
 - hvorvidt der senest på accepttidspunktet vil blive stillet sikkerhed
 for den del af gælden, der overstiger 100 000 DKK.
 Erklæringer fra hver enkelt aktør fremsendes i dateret og underskrevet
 stand. Dette gælder ikke for offentlige institutioner.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: Der
 bedes særskilt for hver enkel konsortiedeltager endvidere fremsendt
 hovedtal fra regnskab, herunder egenkapitalens størrelse, omsætning samt
 resultat før skat de seneste tre år.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Anmodning om
 deltagelse bedes fremsendt i 4 eksemplarer og skal vedlægges:
 - En kort beskrivelse af hver enkelt tjenesteyders virksomhed (generelle
 arbejdsområde). Beskrivelsen må maksimalt fylde 2 sider pr. deltager i
 konsortiet.
 - En beskrivelse af konsortiets samlede kompetencer i relation til:
 - Kendskab til videnskabeligt funderede metoder, som kan anvendes ved
 opgørelse og dokumentation af IKT-implementering.
 - Kendskab til de centrale dele af byggeriets leverancesystem og
 samspillet i det, herunder kendskab til virksomhedernes registrering af
 data, der kan indgå i opgørelse og vurdering af resultater.
 - Kendskab til byggeri med særligt henblik på formidling til specifikke
 målgrupper.
 - Maksimalt tre eksempler på væsentlige opgaver, som er gennemført af en
 eller flere af konsortiets aktører inden for de sidste 5 år (gerne uden
 for Danmark), der illustrerer erfaringer, som konsortiet bedømmer til at
 være centrale for ordrens løsning. Hvert eksempel må maksimalt fylde 1
 1/2 A4-side.
 - Navn, telefonnummer og e-mail adresse på én kontaktperson i konsortiet,
 som skal varetage al kommunikation mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og
 tjenesteyderen.
 Tjenesteydere, der ikke afgiver ovennævnte oplysninger, vil ikke blive
 opfordret til at afgive tilbud.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Nej.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Ja.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Hasteprocedure.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.1.2) Begrundelse for brug af hasteproceduren: Opgaven har tidligere
 været i udbud, hvor ordregiver kun modtog et enkelt konditionsmæssigt
 tilbud. Udbuddet blev annulleret og nu konkurrence udsat på ny.
 IV.1.3) Forudgående offentliggørelser om samme projekt
 IV.1.3.1) Forhåndsmeddelelse om samme projekt: Bekendtgørelsens nummer i
 EFT-indholdsfortegnelse: 2004/S 71-060286 - Af: 1.4.2004.
 IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at
 opfordre til at afgive bud: Antal: 5.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 2004-309/3024-24.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 15.9.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 20.9.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 1.11.2004.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: Dokumentation vedr. udenlandske
 konsortiedeltagere kan foreligge på engelsk, norsk eller svensk.
 De grundlæggende strategiske overvejelser i relation til Bedst i
 Byggeriet er samlet i notat - Strategi for Bedst i Byggeriet. Notatet
 findes på portalen www.detdigitalebyggeri.dk under "Indsatsområder". Der
 tages forbehold for ændringer i relation til det endelige udbudsmateriale.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau