Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - PL-Elblag
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 146469-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gmina - Miasto Elblag, Att: Aleksandra Hrywniak, ul. Lacznosci 1,
 PL-82-300 Elblag. Tel.: +48 55 235 35 36, 293 31 71. Fax: +48 55 235 35
 55, 239 33 34. E-mail: umelblag@elblag.com.pl. URL: www.umelblag.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 09:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Gmina - Miasto
 Elblag, Att: Aleksandra Hrywniak, ul. Lacznosci 1, PL-82-300 Elblag.
 Tel.: +48 55 235 35 36, 293 31 71. Fax: +48 55 235 35 55, 239 33 34.
 E-mail: umelblag@elblag.com.pl. URL: www.umelblag.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Urzad Miejski
 Elblag Referat Zamówien Publicznych, Att: Aleksandra Hrywniak, ul.
 Lacznosci 1, pokój 120, PL-82-300 Elblag. Tel.: +48 55 239 31 71. Fax:
 +48 55 239 33 34. E-mail: rzp@elblag.com.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Urzad Miejski Elblag
 Referat Zamówien Publicznych, Att: Aleksandra Hrywniak, ul. Lacznosci 1,
 pokój 119, PL-82-300 Elblag. Tel.: +48 55 239 31 20. Fax: +48 55 239 33
 34.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Urzad Miejski Elblag Referat Zamówien
 Publicznych, Att: Aleksandra Hrywniak, ul. Lacznosci 1, pokój 119,
 PL-82-300 Elblag. Tel.: +48 55 239 31 20. Fax: +48 55 239 33 34.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 06.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca:
 "Udzielenie i obsluga kredytu na zadania inwestycyjne"".
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsluga kredytu.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Jednorazowe przekazanie srodków na wskazany rachunek
 bankowy.
 Kod NUTS* 5.28.35.61.01.1.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66130000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): 81131-81139.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje
 usluge polegajaca na udzieleniu i obsludze kredytu w wysokosci 6 983
 555,00 PLN.
 Zgodnie z Siwz.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 29.10.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 51 000,00 PLN (slownie:
 piecdziesiat jeden tysiecy PLN).
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Okreslone w SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Okreslone w SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu moga
 wziac udzial Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
 ustawy Prawo Zamówien Publicznych i spelniajacy wymogi art. 22 ust. 1 tj.
 Wykonawcy, którzy:
 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
 czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
 MINIMALNE WYMOGI
 Warunkiem udzialu w postepowaniu jest:
 a. dzialanie w oparciu o polskie prawo bankowe,
 b. posiadanie zezwolenia Prezesa NBP na wykonywanie czynnosci bankowych,
 2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny a
 takze dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
 wykonanie zamówienia,
 4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
 Potwierdzenia spelnienia warunków Zamawiajacy dokona w sposób zgodny z
 SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena (Koszt) 80 %,
 2: Wymagany przez Wykonawce sposób zabezpieczenia kredytu: 20 %.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP-RZP-151/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 19.10.2004.
 Cena: 134,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka w kasie Zamawiajacego lub za
 zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 19.10.2004. Godzina: 09:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 9.10.2004-10:00.
 Miejsce Urzad Miejski w Elblagu, ul. Lacznosci 1 - sala 300.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau