Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Mit der Finanzvermittlung verbundene Dienste - DK-Odense
Mit der Finanzvermittlung verbundene Dienste.
Dokument Nr...................: 146456-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: TV 2
 / DANMARK A/S, Rugaardsvej 25, DK-5100 Odense C. Tel.: +45 65 91 12 44.
 Fax: +45 65 91 33 22. URL: www.tv2.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 67000000.
 Beschreibung: Mit der Finanzvermittlung verbundene Dienste.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch. Englisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Nej.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: TV 2 /
 DANMARK A/S, Rugaardsvej 25, DK-5100 Odense C. Telefon: +45 65 91 12 44.
 Fax: +45 65 91 33 22. Internetadresse (URL): www.tv2.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Gudme Raaschou
 Bankaktieselskab, Att.: Torben Lykke Hansen, Kalvebod Brygge 39-41,
 DK-1560 København V. Telefon: +45 33 44 90 00. Fax: +45 33 44 91 29.
 E-postadresse: tlh@gr.dk. Internetadresse (URL): www.GudmeRaaschou.dk.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Gudme Raaschou
 Bankaktieselskab, Att.: Torben Lykke Hansen, Kalvebod Brygge 39-41,
 DK-1560 København V. Telefon: +45 33 44 90 00. Fax: +45 33 44 91 29.
 E-postadresse: tlh@gr.dk. Internetadresse (URL): www.GudmeRaaschou.dk.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Gudme
 Raaschou Bankaktieselskab, Att.: Torben Lykke Hansen, Kalvebod Brygge
 39-41, DK-1560 København V. Telefon: +45 33 44 90 00. Internetadresse
 (URL): www.GudmeRaaschou.dk.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Offentligretligt organ.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 6B.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Langfristet
 lån.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: TV 2 / DANMARK A/S ønsker at
 optage et langfristet lån på i alt 394 mio. DKK netto efter alle
 låneomkostninger eller modværdien heraf i EUR. Tilbudsgiver skal tilbyde
 at lånefinansiere samtlige låneomkostninger på samme vilkår som lånet.
 Lånet skal benyttes til refinansiering af et eksisterende statslån med en
 restgæld på 394 mio. DKK som følge af en afgørelse fra EU-Kommissionen om
 tilbagebetaling af et beløb i ulovligt oppebåret statsstøtte på ca. 628
 mio. DKK med tillæg af renter.
 Lånet skal etableres med en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig
 indfrielse for TV 2 / DANMARK A/S op til hver rentetermin med fem dages
 varsel. Lånet ønskes afviklet enten som stående lån eller serielån over
 en tiårig periode. Hele lånebeløbet forventes udbetalt på én gang og
 senest den 1. november 2004. Ordregiver skal kunne kræve udbetaling af
 hele eller dele af lånet ned til to dage efter kontraktens
 underskrivelse. Lånet vil ikke oppebære garanti fra den danske stat.
 Lånet vil endvidere være usikret.
 Tilbud skal afgives i DKK og/eller EUR. Tilbud skal baseres på variabel
 rente. Lånet skal være uopsigeligt fra långivers side i hele lånets
 løbetid. Dog kan långiver tage forbehold for, at lånet forfalder eller
 skal genforhandles ved ejerskifte.
 Lånets rentemarginal (som skal være fast i lånets løbetid) i forhold til
 referencerenten, den nominelle rente samt den effektive rente (inkl. alle
 låneomkostninger) skal oplyses. Andre eventuelle låneomkostninger,
 herunder etableringsomkostninger eller andre up-front fees,
 administrationsomkostninger og oprettelsesgebyr m.v., der ikke er
 indeholdt i den nominelle rente, skal særskilt anføres. Desuden skal den
 anvendte metode til beregning af den effektive rente (inkl. alle
 låneomkostninger) være anført. Endelig skal det særlige forhold i
 relation til långivers dokumentation anføres, lige som samtlige
 forudsætninger i forbindelse med lånevilkårene skal fremgå af det
 fremsendte tilbud.
 Tilbudsgiver skal afgive tilbud på hele den beskrevne tjenesteydelse.
 Hvis tilbudsgiver består af flere virksomheder, skal tilbuddet afgives
 med solidarisk hæftelse for de enkelte virksomheder.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: TV 2 / DANMARK A/S, Rugaardsvej 25,
 DK-5100 Odense C.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 67000000.
 II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPC 8113.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: 394 mio. DKK netto efter alle
 låneomkostninger eller modværdien heraf i EUR.
 Tilbudsgiver skal tilbyde at lånefinansiere samtlige låneomkostninger på
 samme vilkår som lånet.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: 10 måneder
 regnet fra kontraktens underskrivelse.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Følgende
 tilbudsgivere er udelukket fra at deltage i udbuddet:
 a. tilbudsgivere hvis bo er, eller er begæret taget, under konkurs,
 likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har
 indstillet deres erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende
 situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i
 national lovgivning,
 b. tilbudsgivere som ved en retskraftig dom er dømt for en strafbar
 handling, der rejser tvivl om de pågældendes faglige hæderlighed,
 c. tilbudsgivere som i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har
 begået en alvorlig fejl, som den ordregivende myndighed bevisligt har
 konstateret,
 d. tilbudsgivere som ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til
 betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til
 retsforskrifterne i det land, hvor de pågældende er etableret, eller i
 Danmark,
 e. tilbudsgivere som ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til
 betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i i
 Danmark,
 f. tilbudsgivere som svigagtigt har fremsat urigtige oplysninger i
 forbindelse med meddelelse af oplysninger i henhold til nærværende punkt,
 g. tilbudsgivere der ikke har afgivet de i dette punkt krævede
 oplysninger.
 Tilbudsgivere skal afgive en erklæring om, at ingen af de under punkt
 a.-e. nævnte udelukkelsesgrunde foreligger. Der forbeholdes ret til at
 anmode om uddybende oplysninger, herunder forlange dokumentation for at
 ovennævnte udelukkelsesgrunde ikke foreligger.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Tilbud skal vedlægges tilbudsgiverens seneste reviderede årsregnskab.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Ja.
 Der modtages alene tilbud fra foretagender, som Finanstilsynet har
 meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, jf. § 7 i lov om
 finansiel virksomhed, og fra udenlandske kreditinstitutter med meddelt
 hjemlandstilladelse fra et andet EU-land eller et land, som Fællesskabet
 har indgået aftale med på det finansielle område.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De nedenfor anførte kriterier:
 1: Aftalevilkår og betingerlser (covenants mv., herunder om forfald eller
 genforhandling ved ejerskifte)
 2: Effektiv rente (inkl. alle låneomkostninger), ligestillede kriterier.
 I prioriteret rækkefølge: Nej.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Kan fås indtil: 18.10.2004.
 Betalingsbetingelser og betalingsmåde: Det er en betingelse for at få
 udleveret udbudsmaterialet, at virksomheden underskriver en
 fortrolighedserklæring, ligesom udbudsmaterialet kun vil blive udleveret
 til virksomheder, der på relevant vis kan dokumentere tilladelse til
 pengeinstitutvirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed, jf. III.3.1).
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 18.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk. Engelsk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 1.12.2004.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Der vil
 ikke være adgang til at være til stede ved åbningen af indkomne tilbud.
 IV.3.7.2) Dato,Klokkeslæt eller sted: 18.10.2004-13:00.
 Gudme Raaschou, Kalvebod Brygge 39-41, DK-1560 København V.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: Udbuddet gennemføres med det forbehold fra
 TV 2 / DANMARK A/S"s side, at udbetaling af lånet forudsætter, at
 Kommissionen godkender den notificerede rekapitaliseringsplan uden
 forbehold eller vilkår, således at rekapitalisering kan gennemføres i
 umiddelbar sammenhæng hermed, og at Folketingets Finansudvalg
 efterfølgende godkender rekapitaliseringen, herunder det forudsatte
 debt-equity swap.
 Tilbud skal afgives i 3 eksemplarer. Tilbud afgivet pr. telefax eller
 e-mail accepteres ikke.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau