Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden - PL-Warschau
Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden.
Reparatur und Wartung von Kühlgruppen.
Dokument Nr...................: 146451-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojskowy Instytut Medyczny, Att: Waldemar Lesiak, ul. Szaserów 128,
 PL-00-909 Varsava. Tel.: +48 22 681 60 51, 681 71 52. Fax: +48 22 681 60
 51, 681 66 94. E-mail: elewin@cskwam.mil.pl. URL: www.cskwam.mil.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 50710000, 50730000.
 Beschreibung: Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen
 Einrichtungen in Gebäuden.
 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 9.11.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojskowy Instytut
 Medyczny, Att: Waldemar Lesiak, ul. Szaserów 128, PL-00-909 Varsava.
 Tel.: +48 22 681 60 51, 681 71 52. Fax: +48 22 681 60 51, 681 66 94.
 E-mail: elewin@cskwam.mil.pl. URL: www.cskwam.mil.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 88.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca:
 Kompleksowa obsluga techniczna urzadzen i instalacji klimatyzacji i
 wentylacji w obiektach WIM wraz z utrzymaniem w Szpitalu stalego
 24-godzinnego dyzuru awaryjnego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Obsluga urzadzen wentylacji i
 klimatyzacji w obiekcie Szpitala z 24 godzinnym dyzurem - w sklad
 instalacji wchodza: centrale klimatyzacyjne, instalacja nawilzania,
 instalacja chlodu, instalacja ogrzewania, instalacja uzdatniania,
 elementy sterowania, AKPiA, urzadzenia chlodnicze itp.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Obiekty Wojskowego Instytutu Medycznego na terenie
 przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 50710000, 50730000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): CPC: 88640.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Usluga polegac bedzie
 na kompleksowej obsludze i konserwacji wszystkich urzadzen i instalacji
 wentylacji i klimatyzacji w obiektach WIM wraz z dyzurem calodobowym.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 20 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc za miesieczna obsluge do 30 dni od
 otrzymania faktury.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Dopuszczamy udzial wszystkich
 form prawnych - podmiotów zbiorowych.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Spelnienie
 warunków art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
 zamówien publicznych.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej. Zaswiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zaswiadczenie z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i z wlasciwego organu
 podatkowego dotyczace terminowosci uiszczania oplat i podatków.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Certyfikaty
 serwisowe: urzadzen chlodniczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, AKPiA.
 Zaswiadczenia kwalifikacyjne serii E i D w zakresie urzadzen i instalacji
 chlodniczych, wentylacyjnych i elektrycznych. Posiadanie uprawnien
 budowlanych w branzy sanitarnej do kierowania i nadzorowania robót
 instalacyjnych wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Posiadanie urzadzen do
 odzysku czynników chlodniczych i przeszkolonego pracownika do obslugi.
 Posiadanie odpowiedniego doswiadczenia i przygotowania do realizacji
 zamówienia, w tym wykazac, ze w okresie ostatnich 3 lat zajmowal sie w
 conajmniej 5 obiektach prowadzeniem stalego serwisu obejmujacego podobny
 przedmiot zamówienia - w tym conajmniej jednym obiekcie sluzby zdrowia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 13/2004/PTE/GE.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 9.11.2004.
 Cena: 25,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym lub osobiscie w
 kasie Zamawiajacego.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 9.11.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 7.1.2005.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Komisja przetargowa: Miroslaw Kondracki, Waldemar Lesiak, Eugeniusz
 Lewinski.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 9.11.2004-11:00.
 Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, budynek nr
 32 Pionu Techniczno-eksploatacyjnego, IV pietro, pokój nr 421.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau