Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Sonstige mit der Finanzvermittlung verbundene Dienste, außer Versicherungen und Pensionsfonds - PL-Opatów
Sonstige mit der Finanzvermittlung verbundene Dienste, außer Versicherungen und Pensionsfonds.
Dokument Nr...................: 146439-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: Kasa
 Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Oddzial Regionalny w Opatowie, Att:
 W sprawach dot. procedury przetargowej: Tadeusz Piwnik, w sprawach dot.
 przedmiotu zamówienia: Renata Wójcicka, ul. M. Konopnickiej 2, PL-27-500
 Opatów. Tel.: +48 15 8683018. Fax: +48 15 8683097. E-mail:
 opatow@krus.gov.pl. URL: www.krus.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 67150000.
 Beschreibung: Sonstige mit der Finanzvermittlung verbundene Dienste,
 außer Versicherungen und Pensionsfonds.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Kasa Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego Oddzial Regionalny w Opatowie, Att: W sprawach
 dot. procedury przetargowej: Tadeusz Piwnik, w sprawach dot. przedmiotu
 zamówienia: Renata Wójcicka, ul. M. Konopnickiej 2, PL-27-500 Opatów.
 Tel.: +48 15 8683018. Fax: +48 15 8683097. E-mail: opatow@krus.gov.pl.
 URL: www.krus.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 06.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyplata
 swiadczen emerytalno - rentowych do rak swiadczeniobiorców w ich miejscu
 zamieszkania Cmielów, Tarlów, Ozarów, Zawichost.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Teren miejscowosci Cmielów, Tarlów, Ozarów, Zawichost.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 67150000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): CPC-81330.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia:
 1. Wyplata swiadczen emerytalno - rentowych do rak swiadczeniobioroów w
 ich miejscu zamieszkania- szacunkowa sredniomiesiecznakwota wynosi - 1
 733 955,00 PLN.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Termin
 wykonania od o 1.11.2004 r. do 30.9.2007 r.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.11.2004 - Data zakonczenia: 30.9.2007.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium w kwocie 2 000,00
 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wziac udzial wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i
 2, spelniajacy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych
 oraz spelniajacy warunki dodatkowe okreslone szczególowo w specyfikacji
 istotnych warunków zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny wypis z wlasciwego
 rejestru potwierdzajacy, iz wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie
 wykonania uslug finansowych.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Bilans
 za 2003 r.,
 Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego Urzedu Skarbowego i Zakladu
 Ubezpieczen Spolecznych.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 OA/4/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 29.10.2004.
 Cena: 10,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 29.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Czlonkowie Komisji Przetargowej.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 29.10.2004-13:00.
 Siedziba zamawiajacego, PL- 27- 500 Opatów ul. M. Konopnickiej 2.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.4) Informacje dodatkowe: Zamówienie ma charakter powtarzajacego sie
 okresowo. Przyblizony termin publikacji kolejnego ogloszenia.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau