Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Werbedienste - CY-Nikosia
Werbedienste.
Dokument Nr...................: 146409-2004
Verφffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Kypriakos Organismos Toyrismoy, Att: Ch. Charalampoys, Leoforos Lemesoy
 19, CY-2112 Leykosia. Tel.: (00357) 226 91 253. Fax: 223 31 520. E-mail:
 ccharalambous@cto.org.cy. URL: www.visitcyprys.org.cy.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 74410000.
 Beschreibung: Werbedienste.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 18.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch. Englisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΥΏηρεσίες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΚυΏριακός Οργανισμός
 ΤουρισμοΏ, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Χ. ΧαραλάμΏους, Λεωφόρος ΛεμεσοΏ 19,
 CY-2112 Λευκωσία. ΤηλΏφωνο: (00357) 226 91 253. Φαξ: 223 31 520.
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): ccharalambous@cto.org.cy. ΔιεΏθυνση
 Internet (URL): www.visitcyprys.org.cy.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏνΚατηγορία υΏηρεσίας: 13.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: Ώροσφορά για την
 ΏαροχΏ υΏηρεσιΏν για το σχεδιασμό και την αγορά χΏρου / χρόνου στα ΜΜΕ
 για την υλοΏοίηση των διαφημιστικΏν εκστρατειΏν του ΚυΏριακοΏ ΟργανισμοΏ
 ΤουρισμοΏ κατά το 2005 στο ΗνωμΏνο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Ελλάδα,
 Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ελβετία, Ολλανδία, ΒΏλγιο,
 Αυστρία, Ιταλία, Ρωσία/Ουκρανία/Λευκορωσία, ΙσραΏλ, ΑραβικΏς χΏρες,
 Ώολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏαροχΏ υΏηρεσιΏν για το
 σχεδιασμό και την αγορά χΏρου / χρόνου για τις ακόλουθες διαφημιστικΏς
 εκστρατείες του ΚυΏριακοΏ ΟργανισμοΏ ΤουρισμοΏ κατά το 2005 στο ΗνωμΏνο
 Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία,
 Φινλανδία, Ελβετία, Ολλανδία, ΒΏλγιο, Αυστρία, Ιταλία,
 Ρωσία/Ουκρανία/Λευκορωσία, ΙσραΏλ, ΑραβικΏς χΏρες, Ώολωνία, Τσεχία και
 Ουγγαρία.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Κωδικός NUTS: UK000, IE000, DE000, GR000,
 FR000, SE000, DK000, FI000, NL000, BE000, AT000, IT000, E014, E018, E033,
 E039, E043, E034, E024, E036, ME04, ME05, ME12, ME07, ME14, ME01, ME06,
 ME10, ME11, ME13.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.1) CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 74410000.
 II.1.8.2) Άλλη σχετικΏ ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): CPC: 87110, 87190,
 87120.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ναι.
 ΕΏιτρΏΏεται να υΏοβληθοΏν ΏροσφορΏς για: Ώνα τμΏμα.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: ΛΚ. 9 160 000.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 14 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγΏηση
 συμμετοχΏς Ώψους ΛΚ. 3 000 για κάθε διαφημιστικΏ εκστρατεία. ΕγγΏηση
 ΏιστΏς εκτΏλεσης του συμβολαίου για Ώοσό ίσο με 10 % της τιμΏς του
 Συμβολαίου για κάθε διαφημιστικΏ εκστρατεία με ανΏτατο Ώοσό ΛΚ 50 000 για
 κάθε διαφημιστικΏ εκστρατεία. Σε ΏερίΏτωση ΏροΏληρωμΏν εγγΏηση ίση με το
 Ώοσό της ΏροΏληρωμΏς. Οι εγγυΏσεις ΏρΏΏει να εκδίδονται αΏό Ώιστωτικά
 ιδρΏματα Ώ άλλα Νομικά ΏρόσωΏα Ώου λειτουργοΏν νόμιμα στην ΚΏΏρο, στις
 χΏρες της ΕυρωΏαϊκΏς Ώνωσης (Ε.Ε.) στις χΏρες του ΕυρωΏαϊκοΏ ΟικονομικοΏ
 χΏρου, στα Κράτη Ώου Ώχουν υΏογράψει τη ΔιεθνΏ Συμφωνία Ώερί Δημοσίων
 Συμβάσεων (GPA), στη Ρωσία, στα ΗνωμΏνα Αραβικά Εμιράτα, στην Ιορδανία,
 στο Λίβανο, στη ΣαουδικΏ Αραβία, στο ΚουβΏιτ, στο ΜΏαχρΏιν, στο Ομάν, στο
 Κατάρ, στην ΑίγυΏτο και σε άλλες χΏρες Ώου Ώχουν υΏογράψει και κυρΏσει
 συμφωνίες σΏνδεσης Ώ διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Ώ με την ΚυΏριακΏ
 Δημοκρατία, και Ώχουν σΏμφωνα με τη νομοθεσία των κρατΏν αυτΏν το
 δικαίωμα αυτό.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: ΏηγΏ Χρηματοδότησης: ΚυΏριακός Οργανισμός
 ΤουρισμοΏ.
 Μηνιαία αμοιβΏ ανάλογα με την Ώρόοδο υλοΏοίησης της κάθε ΔιαφημιστικΏς
 Εκστρατείας.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση: Οι
 ενδιαφερόμενοι φορείς ΏρΏΏει να είναι Φυσικά Ώ Νομικά ΏρόσωΏα Ώ
 ΚοινοΏραξίες ΦυσικΏν Ώ/και ΝομικΏν ΏροσΏΏων.
 Σε ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας θα ΏρΏΏει να να υΏοβληθεί συμφωνητικό
 συνεργασίας στο οΏοίο να αΏοτυΏΏνονται όλοι οι όροι της συνεργασίας, Ώοιο
 μΏλος είναι ο συντονιστΏς, Ώοιο είναι το Ώοσοστό συμμετοχΏς κάθε μΏλους,
 Ώοιος είναι ο Νόμιμος εκΏρόσωΏος της ΚοινοΏραξίας.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: ΙκανοΏοίηση των αΏαιτΏσεων του άρθρου 40 του Ώερί της
 ΣΏναψης Συμβάσεων (ΏρομΏθειες, Εργα και ΥΏηρεσίες) Νόμου του 2003
 Ν101(Ι)/2003.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Σε ΏερίΏτωση
 νομικοΏ ΏροσΏΏου:
 (α) εΏίσημα αΏοδεικτικά στοιχεία σΏστασης του, και,
 (β) σε ΏερίΏτωση Ώου ο υΏογράφων την Ώροσφορά είναι ο κατά νόμο
 εκΏρόσωΏος του νομικοΏ ΏροσΏΏου, εΏίσημα αΏοδεικτικά στοιχεία Ώου να
 αΏοδεικνΏουν τοΏτο καθΏς και το δικαίωμα του ΕκΏροσΏΏου να δεσμεΏει το
 νομικό ΏρόσωΏο, διαφορετικά, Ώρακτικό αΏοφάσεων του ΔιοικητικοΏ
 Συμβουλίου Ώ του ΔιοικοΏντος Οργάνου του νομικοΏ ΏροσΏΏου Ώου να
 αΏοδεικνΏουν τα ανωτΏρω.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για το φάκελο η αναθΏτουσα
 αρχΏ: 43/2004.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 12.10.2004.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 18.10.2004. Ώρα: 10:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά. Αγγλικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: ΜΏχρι: 16.1.2005.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: ΕκΏρόσωΏοι της Αρμόδιας ΑρχΏς Δημοσίων Συμβάσεων, του ΓενικοΏ
 ΕλεγκτΏ της Δημοκρατίας και οι Οικονομικοί Φορείς Ώ οι εκΏρόσωΏοι των
 ΟικονομικΏν ΦορΏων. Οι εκΏρόσωΏοι των ΟικονομικΏν ΦορΏων θα ΏρΏΏει να
 υΏοβάλουν την Ώληρεξουσιότητα Ώου Ώεριγράφεται στους όρους του
 ΔιαγωνισμοΏ.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 19.10.2005-14.00.
 Κεντρικά Γραφεία ΚυΏριακοΏ ΟργανισμοΏ ΤουρισμοΏ, Λεωφόρος ΛεμεσοΏ 19,
 CY-2112 Λευκωσία ΚΏΏρος.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau