Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Computeranlagen und Zubehör - PL-Stettin
Computeranlagen und Zubehör.
Dokument Nr...................: 146307-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Zachodniopomorski Oddzial Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Att:
 Elzbieta Stypula-Krotecka, Wojciech Staskiewicz, ul. Arkonska 45,
 PL-71-470 Szczecin. Tel.: +48 91 425 11 61, 425 11 22. Fax: +48 91 425 10
 96. E-mail: elzbieta.stypula-krotecka@nfz-szczecin.pl. URL:
 www.nfz-szczecin.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 30200000.
 Beschreibung: Computeranlagen und Zubehör.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 13:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Zachodniopomorski
 Oddzial Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Att: Elzbieta
 Stypula-Krotecka, Wojciech Staskiewicz, ul. Arkonska 45, PL-71-470
 Szczecin. Tel.: +48 91 425 11 61, 425 11 22. Fax: +48 91 425 10 96.
 E-mail: elzbieta.stypula-krotecka@nfz-szczecin.pl. URL:
 www.nfz-szczecin.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 elementów do rozbudowy serwera IBM iSeries 400 model 820.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa elementów do rozbudowy
 serwera IBM iSeries 400 model 820, do modelu 520.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Siedziba Zamawiajacego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 30200000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Oferty mozna skladac w
 odniesieniu do: wszystkich czesci.
 Wartosc zamówienia przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 60
 000 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane jest wniesienie wadium w
 wysokosci 15 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc wynagrodzenia za dostarczony przedmiot
 zamówienia - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
 Zamawiajacego.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 1) Wykonawca
 musi prowadzic dzialalnosc gospodarcza odpowiadajaca zakresowi przedmiotu
 zamówienia od co najmniej 3 lat.
 2) Wykonawca musi posiadac staus "Partner Handlowy IBM Polska" typu VAR
 lub VAD.
 3) Wykonawca musi zaoferowac minimum 12-miesieczna gwarancje na
 dostarczone elementy sluzace do rozbudowy.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) Oswiadczenie zlozone
 przez wykonawce o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie
 zamówieniu publicznego (22 ust. l ustawy PZP).
 2) Aktualny dokument dopuszczajacy wykonawce do obrotu prawnego w
 zakresie objetym zamówieniem.
 3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnosci.
 4) Aktualne zaswiadczenia z urzedu skarbowegi i ZUS o niezaleganiu z
 oplacaniem podatków oraz skladek na ubezpieczenie.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1)
 Sprawozdanie finansowe za lata 2001-2003, a w przypadku wykonawców nie
 zobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty
 okreslajace obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci za lata 2001-2003.
 2) Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
 przedmiotu prowadzonej dzialalnosci.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Certyfikat
 potwierdzajacy status "Partnera Handlowego IBM Polska".
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 90 %;
 2: termin dostawy - 10 %.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 AD-ESK-3321-4F/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 Cena: 20,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Warunki i sposób platnosci Gotówka lub za
 pobraniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 13:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-14:00.
 Siedziba Zamawiajacego.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau