Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Polizeifahrzeuge - PL-Gorzów Wlkp.
Polizeifahrzeuge.
Dokument Nr...................: 146300-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Komenda Wojewódzka Policji, Att: Helena Michalak, Ewa Frackowiak, ul.
 Kwiatowa 10, PL-66-400 Gorzów Wlkp.. Tel.: +48 95 721 14 20. Fax: +48 95
 721 14 55. E-mail: kwpgorzow@kgp.waw.pl. URL: www.policja.gorzow.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 34114200.
 Beschreibung: Polizeifahrzeuge.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Komenda Wojewódzka
 Policji, Att: Helena Michalak, Ewa Frackowiak, ul. Kwiatowa 10, PL-66-400
 Gorzów Wlkp.. Tel.: +48 95 721 14 20. Fax: +48 95 721 14 55. E-mail:
 kwpgorzow@kgp.waw.pl. URL: www.policja.gorzow.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Komenda
 Wojewódzka Policji Wydzial Gospodarki Materialowo-Technicznej, Att: Ewa
 Fiedorowicz, Magdalena Mech, Henryk Stanko, Marzena Korzik, ul. Kwiatowa
 10, PL-66-400 Gorzów Wlkp.. Tel.: +48 95 721 18 32, 721 14 32, 721 18 26.
 Fax: +48 95 721 14 35. E-mail: zamkwp@o2.pl. URL:
 www.lubuska.policja.gov.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Komenda Wojewódzka
 Policji Wydzial Gospodarki Materialowo-Technicznej p. 304, 305, blok B,
 Att: Ewa Fiedorowicz, Magdalena Mech, Henryk Stanko, Marzena Korzik, ul.
 Kwiatowa 10, PL-66-400 Gorzów Wlkp.. Tel.: +48 95 721 18 32, 721 14 32,
 721 18 26. Fax: +48 95 721 14 35. E-mail: zamkwp@o2.pl. URL:
 www.lubuska.policja.gov.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Komenda Wojewódzka Policji Wydzial Gospodarki
 Materialowo-Technicznej, Att: Ewa Fiedorowicz, Magdalena Mech, Henryk
 Stanko, Marzena Korzik, ul. Kwiatowa 10, PL-66-400 Gorzów Wlkp.. Tel.:
 +48 95 721 18 32, 721 14 32, 721 18 26. Fax: +48 95 721 14 35. E-mail:
 zamkwp@o2.pl. URL: www.lubuska.policja.gov.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Zakup 12
 samochodów typu BUS (+/-2 szt.) dla Komend Miejskich i Powiatowych
 Policji woj. lubuskiego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie samochodu furgon w
 specjalizowanej policyjnej wersji operacyjno-konwojowej dla potrzeb
 Policji Prewencji.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Siedziba Wykonawcy.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 34114200.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zakup 12 samochodów
 typu BUS (+/-2 szt.).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 30 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: 14 dni od daty otrzymania faktury.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy: posiadaja uprawnienia do
 realizacji niniejszego zamówienia, posiadaja niezbedna wiedze i
 doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
 zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i
 finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, nie podlegaja wykluczeniu
 z postepowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spelniania
 warunków nalezy przedstawic dokumenty okreslone w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
 zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, potwierdzajace, ze
 przedmiot dzialania Wykonawcy obejmuje zakres niezbedny do wykonania
 zamówienia. Dokument winien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku Wykonawców
 wystepujacych wspólnie, w/w dokument sklada kazdy z Wykonawców.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacje z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek
 bankowy, potwierdzajacy wysokosc posiadanych srodków finansowych lub
 zdolnosc kredytowa Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz wykonanych w
 okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
 jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem dostawom
 stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci oraz daty
 miejsca wykonania wg zalacznika nr 6 oraz zalaczeniem dokumentów
 potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie (minimum 2
 zrealizowane dostawy).
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.3) Wczesniejsze publikacje dotyczace tego samego zamówienia
 IV.1.3.2) Inne wczesniejsze publikacje: Numer ogloszenia w spisie Dz.U.:
 2004/S 161-139681 - Z: 19.8.2004.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 60%;
 2: parametry techniczne - 25%;
 3: warunki gwarancji i serwisu - 10%.
 4: termin dostawy - 5%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 11:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 16.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Komisja Przetargowa oraz przedstawiciele Wykonawców przystepujacych do
 przetargu.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-11:15.
 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, pok. 314
 blok B.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau