Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Impfstoffe für die Veterinärmedizin - PL-Siedlce
Impfstoffe für die Veterinärmedizin.
Dokument Nr...................: 146292-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach, Att: Piotr
 Posrednik, tel. +48 25 632 64 59 wewn. 32, ul. Kazimierzowska 29,
 PL-08-110 Siedlce. Tel.: +48 25 632 64 59. Fax: +48 25 632 55 84. E-mail:
 admi.wiw@wiw.siedlce.com. URL: www.wiw.siedlce.com.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 24451690.
 Beschreibung: Impfstoffe für die Veterinärmedizin.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 23.9.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewódzki
 Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach, Att: Piotr Posrednik,
 tel. +48 25 632 64 59 wewn. 32, ul. Kazimierzowska 29, PL-08-110 Siedlce.
 Tel.: +48 25 632 64 59. Fax: +48 25 632 55 84. E-mail:
 admi.wiw@wiw.siedlce.com. URL: www.wiw.siedlce.com.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Sprzedaz z
 dostawa szczepionki przeciwko wsciekliznie dla lisów wolno zyjacych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Sprzedaz z dostawa szczepionki
 przeciwko wsciekliznie dla lisów wolno zyjacych dopuszczonej do
 stosowania na terenie Polski w ilosci 654340 sztuk.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Lotniska na terenie województwa mazowieckiego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24451690.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.10.2004 - Data zakonczenia: 20.10.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 15 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zaplata naleznosci, za dostarczona szczepionke,
 nastapi w ciagu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego srodków
 finansowych, nie pózniej jednak niz 30 dni od terminu dostawy na
 podstawie faktury.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Wykonawca musi
 spelniac warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien
 publicznych. Szczepionka musi posiadac minimum 3- miesieczny -liczac od
 daty dostawy - okres waznosci.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: a) aktualny odpis z
 Krajowego Rejestru Sadowego albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
 ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
 b)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaznego
 zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
 Prawo zamówien publicznych, wystawionych nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert,
 c)aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -wystawione nie
 wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Polisa
 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
 ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
 dzialalnosci gospodarczej.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.1) Kandydaci juz wybrani: Nie.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 WIW.AG.3231/31/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 23.9.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 23.9.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Mgr
 Piotr Posrednik, lek. wet. Zbigniew Raslawski, Alicja Balazy.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 23.9.2004-10.00.
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach ul.
 Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, komórka administracyjno-gospodarcza.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau