Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Mφbel fόr δrztliche Zwecke - GR-Thessaloniki
Mφbel fόr δrztliche Zwecke.
Dokument Nr...................: 146261-2004
Verφffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Geniko Nosokomeio Thessalonikis "Georgios Papanikolaoy", Att: A.
 Talioyridoy, GR-570 10 Exochi Thessaloniki. Tel.: (2310) 35 80 41. Fax:
 35 76 03. E-mail: prom@gpapanikolaou.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 33192000.
 Beschreibung: Mφbel fόr δrztliche Zwecke.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 13.9.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: Γενικό Νοσοκομείο
 Θεσσαλονίκης "ΓεΏργιος ΏαΏανικολάου", ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Α. Ταλιουρίδου,
 GR-570 10 ΕξοχΏ Θεσσαλονίκη. ΤηλΏφωνο: (2310) 35 80 41. Φαξ: 35 76 03.
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): prom@gpapanikolaou.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: Γενικό Νοσοκομείο Γ.
 ΏαΏανικολάου, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Α. Ταλιουρίδου, GR-570 10 ΕξοχΏ
 Θεσσαλονίκη. ΤηλΏφωνο: (2310) 35 80 41.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομηθειΏν: Αγορά.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΕξοΏλισμός για την εΏΏκταση
 και λειτουργία του ψυχιατρικοΏ τμΏματος ενηλίκων στο γενικό νοσοκομείο
 "Γ.ΏαΏανικολάου" (Ώρόχειρος διαγωνισμός).
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.
 ΏαΏανικολάου.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: ΏροϋΏολογισμοΏ 25 000 ευρΏ.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: ΏροσκαλοΏνται: Ώλληνες Ώολίτες, ΑλλοδαΏοί, Νομικά
 ΏρόσωΏα ημεδαΏά Ώ αλλοδαΏά, Συνεταιρισμοί & ΕνΏσεις ΏρομηθευτΏν Ώου
 υΏοβάλλουν κοινΏ Ώροσφορά.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: α) Νομικό
 καθεστΏς: Ν. 2889/01, Ν, 2955/01, Ν. 2286/95, Ν. 2362/95, Ώ.Δ. 394/96,
 Ώ.Δ. 370/95, Ώ.Δ. 105/00, Ώ.Δ. 310/96, Ν. 2522/97, Ν. 2328/95, Ν.
 2741/99, Ν. 2842/00 & Ν. 2198/94.
 β) ΑΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ότι ΏροβλΏΏεται στα άρθρα 20 και 21 της
 κοινοτικΏς οδηγίας 93/36/ΕΟΚ. Για τους ΣυνεταιρισμοΏς εΏιΏλΏον βεβαίωση
 εΏοΏτεΏουσας αρχΏς ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Για τις ενΏσεις
 ΏρομηθευτΏν τα ΏαραΏάνω κατά ΏερίΏτωση δικαιολογητικά, για κάθε
 ΏρομηθευτΏ Ώου συμμετΏχει στην Ώνωση. Εφόσον οι ΏρομηθευτΏς συμμετΏχουν
 στον διαγωνισμό με αντιΏρόσωΏο τους, υΏοβάλλουν μαζί με την Ώροσφορά
 Ώαραστατικό εκΏροσΏΏησης.
 ΡΏτρα ηθικοΏ ΏεριεχομΏνου: ΑΏορρίΏτονται ΏροσφορΏς εΏιχειρΏσεων
 (κατασκευαστικΏν Ώ εμΏορικΏν) Ώου κατά Ώαράβαση των άρθρων 138 και 182
 της ΔιεθνοΏς ΣΏμβασης Εργασίας αΏασχολοΏν Ώ εκμεταλλεΏονται ανηλίκους
 κάτω των 15 ετΏν. Οι συμμετΏχοντες οφείλουν να δηλΏσουν εγγράφως με την
 Ώροσφορά τους ότι τόσο οι ίδιοι, όσοι και ο κατασκευαστΏς του Ώροϊόντος
 (στην ΏερίΏτωση Ώου είναι τρίτο ΏρόσωΏο) δεν αΏασχολοΏν ανηλίκους κατά
 Ώαράβαση των ως άνω διατάξεων.
 Η Ώροσφορά αΏορρίΏτεται σε ΏερίΏτωση Ώου διαΏιστωθεί ότι εφαρμόζεται
 ΏολιτικΏ τιμΏν ΏΏλησης κάτω του κόστους κατασκευΏς Ώ εμΏορίας του
 Ώροϊόντος (ΤιμΏ Dumping) Ώ ότι το Ώροσφερόμενο Ώροϊόν είναι αΏοδεκτΏς
 εξαγωγικΏς εΏιδότησης. Οι ΏροσφΏροντας οφείλουν να είναι γνΏστες των
 ΏροαναφερθΏντων μΏτρων της χΏρας ΏροΏλευσης του Ώροϊόντος Ώ της
 κατασκευάστριας εταιρείας Τα ανωτΏρω ισχΏουν ακόμα και στην ΏερίΏτωση Ώου
 μεσολαβοΏν διάφορες φάσεις βιομηχανοΏοίησης (Ώου αφοροΏν στα ενδιάμεσα
 Ώροϊόντα) για την κατασκευΏ του τελικοΏ Ώροϊόντος, υΏό την ΏροϋΏόθεση ότι
 εΏιβάλλεται ρητά να δηλωθοΏν οι εν λόγω φάσεις αΏό τη σχετικΏ διακΏρυξη
 στην Ώροσφορά των ενδιαφερομΏνων.
 Οι ΏροσφΏρονιες κατασκευαστΏς Ώ εμΏορικοί εκΏρόσωΏοι Ώροϊόντων γωρΏν Ώου
 δεν Ώχουν αΏοδεχτεί τα Ώρωτόκολλα ΏολυμερΏν ΣυμφωνιΏν της ΓενικΏς
 Συμφωνίας ΔασμΏν και ΕμΏορίου (GΑΤΤ) Ώ δεν λειτουργοΏν στο Ώλαίσιο
 ολοκληρωμΏνης ΤελωνειακΏς Ώνωσης, με την ΕΕ, οφείλουν να δηλΏσουν
 εγγράφως με την Ώροσφορά τους, ότι το Ώροσφερόμενο Ώροϊόν τους δεν είναι
 αΏοδΏκτης ΏολιτικΏς τιμΏν ΏΏλησης κάτω του κόστους κατασκευΏς Ώ της τιμΏς
 αΏόκτησης του Ώροϊόντος για εμΏορία (τιμΏ Dumping) Ώ αΏοδΏκτης εξαγωγικΏς
 εΏιδότησης.
 Δεν Ώχουν υΏοχρΏωση κατάθεσης της Ώροαναφερθείσας δΏλωσης οι ΏροσφΏροντας
 Ώροϊόντα Ώροερχόμενα αΏό τα κράτη - μΏλη της ΕΕ. τη Νορβηγία, την
 Ελβετία, τις ΗΏΑ, την ΙαΏωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία.
 Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Ώολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία,
 Βουλγαρία, Ουγγαρία, ΚΏΏρο, ΙσραΏλ και Τουρκία καθΏς και κάθε άλλο κράτος
 Ώου αΏοδΏχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο Ώου εΏιθυμεί, τα εν λόγω
 Ώρωτόκολλα της GATT Ώ Ώου συνδΏεται με την ΕΕ στο Ώλαίσιο ολοκληρωμΏνης
 ΤελωνειακΏς Ώνωσης.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Ώτι ΏροβλΏΏεται στο άρθρο 22 της κοινοτικΏς οδηγίας
 93/36/ΕΟΚ. ΕΏίσης υΏεΏθυνη δΏλωση ότι δεν υΏόκειται, σε τυχόν νομικοΏς
 ΏεριορισμοΏς λειτουργίας της εΏιχείρησης, αΏοκλεισμό συμμετοχΏς του σε
 διαγωνισμό, σοβαρό ΏαράΏτωμα κατά την άσκηση της εΏαγγελματικΏς του
 δραστηριότητας, συνΏΏεια των συμβατικΏν του υΏοχρεΏσεων εν γΏνει Ώρος το
 Δημόσιο τομΏα, ψευδΏν Ώ ανακριβΏν δηλΏσεων κατά την ΏαροχΏ ΏληροφοριΏν
 Ώου ζητοΏνται αΏό την ΥΏηρεσία.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Ώτι ΏροβλΏΏεται
 στο άρθρο 23 της κοινοτικΏς οδηγίας 93/36/ΕΟΚ. ΕΏίσης υΏεΏθυνη δΏλωση του
 νομίμου εκΏροσΏΏου του εργοστασίου στο οΏοίο θα κατασκευασθοΏν τα υλικά,
 με την οΏοία θα δηλΏνει ότι αΏοδΏχεται την εκτΏλεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 13.9.2004.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Γραμμάτιο είσΏραξης του νοσοκομείου Ώ
 αντικαταβολΏ ΏλΏον ταχυδρομικΏν εξόδων.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 13.9.2004. Ώρα: 14:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: ΏρομηθευτΏς Ώ νόμιμοι εκΏρόσωΏοι αυτΏν.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 14.9.2004-11:00.
 Γραφείο ΏρομηθειΏν του Νοσοκομείου.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
 Ε. Ώ. Ώ. 2003.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΙΙ.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της
 σΏμβασης: Ώνα Ώτος αΏό την ανάθεση της σΏμβασης.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau