Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Antibiotika zur systemischen Anwendung - PL-Lublin
Chemikalien.
Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem .
Antibiotika zur systemischen Anwendung.
Impfstoffe.
Analgetika.
Nahrungsmittellösungen für parenterale Ernährung.
Beutel aus Kunststoff für medizinische Zwecke.
Dokument Nr...................: 146258-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynala Wyszynskiego
 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Att: Monika Waligórska,
 Al. Krasnicka 100, PL-20-718 Lublin. Tel.: +48 81 537 46 55; 537 46 24.
 Fax: +48 81 537 46 24. E-mail: Zamowienia@szpital.lublin.pl. URL:
 www.szpital.lublin.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24451100, 24461200, 24432000, 24451600, 24100000, 24492210, 25222200.
 Beschreibung: Antibiotika zur systemischen Anwendung.
 Analgetika.
 Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem.
 Impfstoffe.
 Chemikalien.
 Nahrungsmittellösungen für parenterale Ernährung.
 Beutel aus Kunststoff für medizinische Zwecke.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewódzki Szpital
 Specjalistyczny im. Stefana Kardynala Wyszynskiego Samodzielny Publiczny
 Zaklad Opieki Zdrowotnej, Att: Monika Waligórska, Al. Krasnicka 100,
 PL-20-718 Lublin. Tel.: +48 81 537 46 55; 537 46 24. Fax: +48 81 537 46
 24. E-mail: Zamowienia@szpital.lublin.pl. URL: www.szpital.lublin.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 leków oraz diet do leczenia zywieniowego i pojemników do zywienia
 pozajelitowego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Leki (asortyment zawarty w
 uniewaznionych pakietach w poprzednim przetargu: antybiotyki, narkotyki,
 szczepionka przeciwko WZW, srodki recepturowe,) oraz diety do leczenia
 zywieniowego i pojemniki do zywienia pozajelitowego.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana
 Kardynala Wyszynskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w
 Lublinie al. Krasnicka 100.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24451100, 24461200, 24432000,
 24451600, 24100000, 24492210, 25222200.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 7 pakietów.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24451100, 24432000.
 2) Krótki opis: Antybiotyki i leki anestezjologiczne.
 3) Zakres lub wielkosc: 9 pozycji.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24451100.
 2) Krótki opis: Antybiotyki.
 3) Zakres lub wielkosc: 18 pozycji.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24461200.
 2) Krótki opis: Narkotyki.
 3) Zakres lub wielkosc: 16 pozycji.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24451600.
 2) Krótki opis: Szczepionka przeciwko WZW dla doroslych.
 3) Zakres lub wielkosc: 1 pozycja.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24100000.
 2) Krótki opis: Srodki recepturowe.
 3) Zakres lub wielkosc: 75 pozycji.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24492210.
 2) Krótki opis: Diety do leczenia zywieniowego droga przewodu
 pokarmowego.
 3) Zakres lub wielkosc: 8 pozycji.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 25222200.
 2) Krótki opis: Pojemniki do zywienia pozajelitowego.
 3) Zakres lub wielkosc: 3 pozycje.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wartosc wadium - 4 870,00 PLN
 (wartosc wadium dla poszczególnych pakietów zawarta jest w SIWZ).
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja wymogi art. 22
 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych oraz nie podlegaja wykluczeniu z
 postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówien
 publicznych.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 90 %;
 2: termin dostawy - 10 %.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 WSSp-RZP-333/89/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 19.10.2004.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym lub w kasie
 zamawiajacego.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 19.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 19.10.2004-11:00.
 Sala konferencyjna - Blok C (niski parter).
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Zamówienie ma
 charakter powtarzajacy sie okresowo.
 Termin publikacji kolejnego ogloszenia - sierpien 2005 roku.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau