Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie - PL-Katowice
Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie.
Ausstattung für Röntgentherapie.
Dokument Nr...................: 146254-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego, Att: lek. med. Witold Nowak Z-ca
 Dyrektora ds. Lecznictwa, ul. Raciborska 26, PL-40-074 Katowice. Tel.:
 +48 32 251 17 61. Fax: +48 32 251 45 33. E-mail:
 szpitalleszczynskiego@poczta.onet.pl. URL: www.szpital.net.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33151000, 33151400.
 Beschreibung: Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie.
 Ausstattung für Röntgentherapie.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Szpital im.
 Stanislawa Leszczynskiego, Att: lek. med. Witold Nowak Z-ca Dyrektora ds.
 Lecznictwa, ul. Raciborska 26, PL-40-074 Katowice. Tel.: +48 32 251 17
 61. Fax: +48 32 251 45 33. E-mail: szpitalleszczynskiego@poczta.onet.pl.
 URL: www.szpital.net.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Przetarg
 nieograniczony powyzej 60 000 EUR na modyfikacje systemu planowania
 leczenia z kompleksowym przygotowaniem i realizacja zadania.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Modyfikacja systemu planowania
 leczenia z kompleksowym przygotowaniem i realizacja zadania, a w tym z
 przeprowadzeniem szkolen i dostosowaniem do sprzetu i oprogramowania
 znajdujacego sie w Zakladzie Radioterapii Szpitala im. Stanislawa
 Leszczynskiego w Katowicach. Pakiet nr 1 - uaktualnienie systemu
 planowania leczenia Helax 40C firmy MDS Nordion uwzgledniajace
 zastosowanie wielolistkowych kolimatorów (MI.C) wraz z opcja Dicom RT i
 Dicom REPLAN oraz umozliwiajace trójwymiarowe (3D) planowanie
 brachyterapii. Pakiet nr 2 - Rozbudowa posiadanego systemu zarzadzania
 danymi pacjentów LANTIS wersja 4.03P8 o system zarzadzania obrazami z CT,
 symulatora i przyspieszaczy.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Zaklad Radioterapii Szpitala im. Stanislawa
 Leszczynskiego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33151000, 33151400.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Tak.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia
 zostal podzielony na dwa pakiety: Pakiet Nr 1 - uaktualnienie systemu
 planowania leczenia Helax 40C firmy MDS Nordion uwzgledniajace
 zastosowanie wielolistkowych kolimatorów (MI.C) wraz z opcja Dicom RT i
 Dicom REPLAN oraz umozliwiajace trójwymiarowe (3D) planowanie
 brachyterapii. Pakiet nr 2 - Rozbudowa posiadanego systemu zarzadzania
 danymi pacjentów LANTIS wersja 4.03P8 o system zarzadzania obrazami z CT,
 symulatora i przyspieszaczy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33151400.
 2) Krótki opis: Uaktualnienie systemu planowania leczenia Helax 40C
 firmy MDS Nordion uwzgledniajace zastosowanie wielolistkowych kolimatorów
 (MI.C) wraz z opcja Dicom RT i Dicom REPLAN oraz umozliwiajace
 trójwymiarowe (3D) planowanie brachyterapii.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowo okreslony w SIWZ.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33151400.
 2) Krótki opis: Rozbudowa posiadanego systemu zarzadzania danymi
 pacjentów LANTIS wersja 4.03P8 o system zarzadzania obrazami z CT,
 symulatora i przyspieszaczy.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowo okreslony w SIWZ.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 13 000 PLN dla wszystkich Pakietów,
 a w tym 9 000 PLN dla Pakietu Nr 1, 4 000 PLN dla Pakietu nr 2.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Wykonawcy
 bioracy udzial w postepowaniu musza spelnic wszystkie wymagania
 Zamawiajacego szczególowo okreslone w SIWZ.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Oferowana cena brutto Pakiet Nr 1/Pakiet nr 2 - 80%
 2: Cena serwisu (wraz z dojazdem) za 1 roboczogodzine po uplywie
 gwarancji - 20%
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 Szp.Leszcz/Kancelaria/ZP/87/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 Cena: 100,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka w Kasie badz za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Komisja Przetargowa.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-11:00.
 Sala Konferencyjna Zakladu Radioterapii Szpitala im. Stanislawa
 Leszczynskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau