Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dieselöl - SK-Trnava
Dieselöl.
Dokument Nr...................: 146247-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Správa a údrzba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Att: Ing. Holecová
 Jana, Bulharská 39, SK-918 53 Trnava. Tel.: 033/553 12 07, 8. Fax:
 033/553 10 09. E-mail: ssctrnava@stonline.sk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 23121100.
 Beschreibung: Dieselöl.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Tovary
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatelaSpráva a údrzba ciest Trnavského
 samosprávneho kraja, K rukám: Ing. Holecová Jana, Bulharská 39, SK-918 53
 Trnava. Tel.: 033/553 12 07, 8. Fax: 033/553 10 09. E-mail:
 ssctrnava@stonline.sk.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácieAko v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podkladyAko v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcastAko v bode I.1.
 I.5)	Typ obstarávatela: Verejnoprávna institúcia.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru: Nákup.
 II.1.4) Rámcová dohoda: Nie.
 II.1.5) Názov predmetu obstarávania urcenż obstarávatelom: Dodávka
 motorovej nafty do nadzemnżch nádrzí PHM SÚ TTSK.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: Dodávka motorovej nafty do nadzemnżch
 nádrzí PHM jednotlivżch cestmajsterstiev oblastí Trnava, Senica, Dunajská
 Streda Správy a údrzby ciest Trnavského samosprávneho kraja SÚ TTSK.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Nadzemné nádrze PHM cestmajsterskżch stredísk jednotlivżch
 oblastí Trnava, Senica a Dunajská Streda SÚ TTSK.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 23121100.
 II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): 16200.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Nie.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Cca 114 000 litrov.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: Konciac: 31.12.2005.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa pozaduje vo vżske
 300 000,- SKK, ktorou bude bud poskytnutie bankovej záruky za uchádzaca
 alebo zlozenie financnżch prostriedkov na bankovż úcet obstarávatela.
 Rucenie obstarávatel nepozaduje.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Obstarávatel neposkytuje preddavok. Platba za dodané
 mnozstvo sa uskutocní prevodom financnżch prostriedkov z úctu
 obstarávatela na úcet dodávatela. Obstarávatel pozaduje vystavit faktúru
 so splatnostou 30 dní.
 III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyzaduje od skupiny zhotovitelov,
 dodávatelov alebo poskytovatelov sluzieb, s ktorżmi sa uzavrie zmluva:
 Nevyzaduje sa.
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzieb a informácie a formálne
 nálezitosti nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych
 hospodárskych, financnżch a technickżch kapacít: § 29 ods 1, § 30 ods. 1
 písm. a), d), § 30 ods. 3 písm. a), c), f) zákona 523/2003 Z.z..
 III.2.1.1) Právne postavenie - pozadované dôkazné prostriedky: § 29 ods.
 2 prípadne ods. 3 zákona 523/2003 Z.z.
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: § 30 ods. 1 písm. a), d), zákona 523/2003 Z.z.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky. § 30
 ods. 3 písm. a), c), f) zákona 523/2003 Z.z.
 III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie sluzieb
 III.3.2) Pozaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
 kvalifikáciu osôb zodpovednżch za vykonanie zmluvy: Nie.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie tżkajúce sa tej istej zmluvy
 IV.1.3.1) Predbezné oznámenie tżkajúce sa tej istej zmluvy: Císlo
 oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2004/S 99-078638 - Z: 21.5.2004.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvżhodnejsia ponuka,
 pokial ide o:
 Kritériá uvedené nizsie:
 1: Celková cena motorovej nafty s dopravou a s DPH
 2: Mnozstvo dodanej motorovej nafty v roku 2003
 3: Lehota dodania motorovej nafty od objednania v kalendárnych dnoch
 V zostupnom poradí priority: Áno.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel: 3506/2004.
 IV.3.2) Podmienky získania sútaznżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat do: 23.9.2004.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 4.10.2004.
 Cas: 14:00.
 IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 30.12.2004.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami:
 Uchádzac, jeho statutárny orgán, alebo clen statutárneho orgánu, alebo
 inż zástupca uchádzaca, ktorż je oprávnenż konat v mene uchádzaca.
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 5.10.2004-09:00.
 SÚ TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava - zasadacia miestnost.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Toto oznámenie je nepovinné: Nie.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Nie.
 VI.4) Dodatocné informácie: Obstarávatel v prípade potreby a v
 závislosti od financnżch prostriedkov znízi alebo zvżsi mnozstvo tovaru.
 Zacatie dodania tovaru urcí obstarávatel.
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau