Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Fahrzeuge für den Winterdienst - PL-Lódz
Schneepflüge.
Fahrzeuge für den Winterdienst.
Fahrzeugumbausätze.
Dokument Nr...................: 146237-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - Lódz SP. z o.o., Att: Piotr
 Rosinski, ul. Tokarzewskiego 2, PL-91-842 Lódz. Tel.: +48 42 6160414.
 Fax: +48 42 6160751. E-mail: przetargi@mpolodz.pl, marketing@mpolodz.pl.
 URL: http://www.mpolodz.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 34143000, 34340000, 29523131.
 Beschreibung: Fahrzeuge für den Winterdienst.
 Fahrzeugumbausätze.
 Schneepflüge.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 52 Tage nach Versendung der Bekanntmachung. Uhrzeit:
 10:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Miejskie
 Przedsiebiorstwo Oczyszczania - Lódz SP. z o.o., Att: Piotr Rosinski, ul.
 Tokarzewskiego 2, PL-91-842 Lódz. Tel.: +48 42 6160414. Fax: +48 42
 6160751. E-mail: przetargi@mpolodz.pl, marketing@mpolodz.pl. URL:
 http://www.mpolodz.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Zakup
 dwóch samochodów uniwersalnych przeznaczonych do likwidacji skutków zimy
 z urzadzeniem hakowym oraz dwóch
 plugów odsniezajacych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: 1. Zakup dwóch pojazdów uniwersalnych
 wyposazonych w posypywarki i plugi odsniezajace lemieszowe, fabrycznie
 nowych, w systemie szybkiego zaladunku i rozladunku urzadzeniem hakowym
 fabrycznie nowym, o udzwigu nie mniejszym niz 8000 kg,
 zamontowanym na podwoziu samochodowym fabrycznie nowym, o dopuszczalnej
 masie calkowitej nie mniejszej niz 15000 kg. Pojazdy powinny spelniac
 wymagania bezpieczenstwa zgodnie z PN-EN 13021:2004 (U).
 2. Zakup dwóch plugów odsniezajacych lemieszowych.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Polska, Lódz, ul. Tokarzewskiego 2.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 34143000, 34340000, 29523131.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 Jednej czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Szacunkowa wielkosc
 zamówienia ustalona zostala na 210 042,50 euro (bez podatku VAT).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta skladana przez wykonawce
 musi byc zabezpieczona wadium w wysokosci:
 czesc I - 16 000,00 zl. (slownie: szesnascie tysiecy zl.)
 czesc II - 1000,00 zl (slownie: jeden tysiac zl.).
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
 1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dzialalnosci, jezeli ustawy
 nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien. 2. Posiadaja niezbedna
 wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja
 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu spelnienia tych warunków
 wykonawca musi wykazac, ze w ciagu ostatnich trzech lat (lub w okresie, w
 którym prowadzil dzialalnosc jezeli jest on krótszy niz trzy lata)
 wykonal minimum trzy dostawy podobne w swym charakterze i wartosci do
 przedmiotu zamówienia oraz posiadac deklaracje zgodnosci WE na zgodnosc
 przedmiotu zamówienia z norma PN-EN 13021:2004 (U). Deklaracje zgodnosci
 musza dostarczyc wykonawcy skladajacy oferte na I czesc zamówienia.
 3. Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
 wykonanie zamówienia. W celu spelnienia tych warunków wykonawca musi
 wykazac, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci
 min. 1 000 000 zl (jeden milion zl) - dotyczy wykonawców skladajacych
 oferte na I czesc zamówienia.
 4. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Oswiadczenie wykonawcy o
 spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu w zwiazku z art. 22 i 24 prawa
 zamówien
 publicznych, wg zalaczonego do Specyfikacji wzoru nr 2.
 2. Odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
 ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
 wpisu do rejestru lub zgloszenie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
 wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert.
 3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne zaswiadczenia
 wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 terminem skladania ofert.
 5. Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
 ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat, lub zaswiadczenie,
 ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na
 raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
 wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
 terminu skladania ofert.
 6. Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
 potwierdzajacych, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
 ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
 zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
 rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
 nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
 terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
 potwierdzajaca wysokosc posiadanych
 srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, wystawiona nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument
 ten jest wymagany od wykonawców, którzy skladaja oferte na I czesc
 zamówienia.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1. Wykaz wykonanych
 w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze, a jezeli
 okres prowadzenia dzialalnosci
 jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
 wykonania i odbiorców wraz z dokumentami
 potwierdzajacymi, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie, wg
 zalaczonego do Specyfikacji wzoru nr 3.
 2. Deklaracja zgodnosci WE, o której mowa w rozporzadzeniu Ministra
 Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w
 sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementów bezpieczenstwa (Dz.U.
 Nr 91, poz. 858), zawierajaca m.in. informacje o zgodnosci przedmiotu
 zamówienia z norma PN-EN 13021:2004 (U). Dokument ten jest wymagany od
 wykonawców, którzy skladaja oferte na I czesc zamówienia.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena - 93%;
 2: warunki gwarancji - 7%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Nie.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP/9/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 15.10.2004.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: W kasie lub przelewem na konto: Bank Pekao SA
 III O/Lódz nr 21124030601111000034523764.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 52 dni od daty wyslania ogloszenia: Godzina: 10:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-11:00.
 Lódz, ul. Tokarzewskiego 2, sala konferencyjna.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau