Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schulmöbel - PL-Lublin
Schulmöbel.
Dokument Nr...................: 146210-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gmina Miasto Lublin, Att: Zbigniew Wegier, Malgorzata Kubiczek, Pl.
 Lokietka 1, PL-20-950 Lublin. Tel.: +48 81 44 35 145. Fax: +48 81 53 29
 851. E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl. URL: www.um.lublin.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 36150000.
 Beschreibung: Schulmöbel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 11:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Gmina Miasto
 Lublin, Att: Zbigniew Wegier, Malgorzata Kubiczek, Pl. Lokietka 1,
 PL-20-950 Lublin. Tel.: +48 81 44 35 145. Fax: +48 81 53 29 851. E-mail:
 zam_publiczne@um.lublin.pl. URL: www.um.lublin.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Urzad Miasta
 Lublin, Wydzial Strategii i Rozwoju, Att: Zbigniew Wegier, ul. Wieniawska
 14 pokój nr 711, PL-20-950 Lublin. Tel.: +48 81 443 55 59. Fax: +48 81
 443 57 77. E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl. URL: www.um.lublin.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Wydzial Organizacyjny
 Urzedu Miasta Lublin, Referta ds. Zamówien Publicznych, Att: Malgorzata
 Kubiczek, Plac Litewski 1 pokój nr 3, PL-20-950 Lublin. Tel.: +48 81 443
 57 13. Fax: +48 81 443 57 77. E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl. URL:
 www.um.lublin.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Wydzial Organizacyjny Urzedu Miasta Lublin,
 Referta ds. Zamówien, Publicznych, Att: Malgorzata Kubiczek, Plac
 Litewski 1 pokój nr 3, PL-20-950 Lublin. Tel.: +48 81 443 57 13. Fax: +48
 81 443 57 77. E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl. URL: www.um.lublin.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 wyposazenia i pomocy dydaktycznych dla Zespolu Szkól Nr 5 przy ul.
 Elsnera 5 w Lublinie (segment B).
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa wyposazenia i pomocy
 dydaktycznych dla Zespolu Szkól Nr 5 przy ul. Elsnera 5 w Lublinie
 (segment B).
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Lublin.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 36150000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Tak jak w pkt. II.1.6).
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 15.12.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 3570 PLN.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Konsorcjum, Spólka cywilna.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Warunkiem
 udzialu w postepowaniu jest spelnianie postanowien okreslonych w art. 22
 ust. 1 Prawa zamówien publicznych, a w szczególnosci nastepujacych
 wymagan:
 1. Posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalnosci zgodnej z przedmiotem
 zamówienia.
 2. Wykazanie sie wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat (II pólrocze 2001,
 2002, 2003, I pólrocze 2004), a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
 jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostaw wyposazenia szkolnego o
 wartosci co najmniej 100 tys. brutto kazda.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: W celu potwierdzenia, ze
 wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
 czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
 29.1.2004 r. - Prawo zamówien publicznych, nalezy zlozyc, w formie
 oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez
 wykonawce, nastepujace dokumenty:
 1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do
 ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
 wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej -
 wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert;
 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne
 zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust, 1 pkt. 4-8 ustawy
 Prawo Zamówien Publicznych, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert;
 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówien publicznych, wystawiona nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;
 4. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
 lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
 wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
 ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: W celu
 potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz
 potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
 zamówienia, nalezy zlozyc nastepujace dokumenty:
 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (II pólrocze 2001, 2002,
 2003, I pólrocze 2004), a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jesi
 krótszy - w tym okresie, dostaw wyposazenia szkolnego (minimum 2 dostaw o
 wartosci co najmniej 100 tys. zl brutto kazda), z podaniem ich wartosci,
 przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczeniem dokumentów
 potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 Or.XlX.341/PN-130/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 13.10.2004.
 Cena: 15,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: W kasie w budynku Urzedu Miasta Lublin przy
 ul.Wieniawskiej 14 parter lub za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 19.10.2004. Godzina: 11:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Krzysztof Wójtowicz, Zbigniew Chodun, Zbigniew Wegier, Malgorzata
 Kubiczek, Monika Kocaj.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 19.10.2004-12:00.
 Urzad Miasta Lublin, Wydzial Organizacyjny, Referta ds. Zamówien
 Publicznych, Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau