Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen - PL-Wronki
Bauarbeiten für Rohrleitungen.
Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen.
Pumpstation.
Dokument Nr...................: 146183-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gmina Wronki reprezentowana przez p. Kazimierza Michalaka - Burmistrza
 Miasta i Gminy Wronki, Att: Arkadiusz Sakowski, ul. Ratuszowa 5,
 PL-64-510 Wronki. Tel.: +48 67 254 53 00. Fax: +48 67 254 53 28. E-mail:
 poczta@wronki.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45231300, 45231100, 45232152.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen.
 Bauarbeiten für Rohrleitungen.
 Pumpstation.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Roboty budowlane
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Gmina Wronki
 reprezentowana przez p. Kazimierza Michalaka - Burmistrza Miasta i Gminy
 Wronki, Att: Arkadiusz Sakowski, ul. Ratuszowa 5, PL-64-510 Wronki. Tel.:
 +48 67 254 53 00. Fax: +48 67 254 53 28. E-mail: poczta@wronki.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: Wykonanie.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca:
 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków na Osiedlu Borek oraz
 przebudowa i rozbudowa kanalizacji w m. Wronki.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie
 renowacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miescie
 Wronki, a takze zmodernizowanie oczyszczalni scieków do przepustowosci 2
 000 m3/D. Zadanie obejmowac bedzie oprócz modernizacji i rozbudowy
 oczyszczalni scieków, budowe nowych kolektorów grawitacyjnych scieków i
 deszczówki o dlugosci 2 741,50 m, kolektorów tlocznych o dlugosci 3
 912,00 m oraz 3 przepompowni. Likwidacja 3 najwiekszych wylotów
 kanalizacji ogólnosplawnej do rzeki Warta. Wyposazenie oczyszczalni
 scieków w urzadzenia techniczne tj. 1-samochód cisnieniowy WUKO,
 1-pogotowie kanalizacyjne, 1-koparko spycharka, beczkowóz asenizacyjny,
 Wyposazenie laboratorium, wyposazenie bhp i p-poz.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Miasto Wronki.
 Kod NUTS: 3.30.38.02.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 45231300, 45231100, 45232152.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 6 722 834 EUR.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Nie
 dotyczy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 15.11.2004 - Data zakonczenia: 4.9.2006.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 280 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: 1. Dysponowanie srodkami finansowymi w ilosci
 min. 15 % ceny ofertowej.
 2. Zaplata za faktury czesciowego wykonania z terminem odroczenia - do 30
 dni.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Nie dotyczy.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 1. Posiadaja
 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w Budownictwie Zgodnie z
 art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane.
 2. Posiadaja doswiadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni scieków
 o przepustowosci min. 2 000 m3/di udokumentuja wykonanie min. 2 w okresie
 ostatnich 5 lat.
 3. Zapewnia serwis gwarancyjny na urzadzenia i AKP.
 4. Zapewnia reakcje serwisowa w ciagu 12 godzin.
 5. Wykonaja roboty technologii oczyszczania silami wlasnymi.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Wystepuja w obrocie prawnym
 zgodnie z prawem dzialalnosci gospodarczej lub odpowiednim.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Posiadaja wlasne lub dostep do srodków finansowych na wykonanie min. 15 %
 zadania.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Posiadaja
 odpowiedni sprzet techniczny do wykonania zadania, a zwlaszcza:
 1. koparki,
 2. spycharki,
 3. zageszczarki do gruntu,
 4. zestawy iglofiltrów,
 5. dzwig o udzwigu min. 2 t,
 C. srodki transportu dluzycowego,
 7. samochody ciezarowe o ladownosci min. 3 t,
 8. zaplecze techniczno - socjalne.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 TI 341-42/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 18.10.2004.
 Cena: 50 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Zlozenie wniosku faksem lub poczta zaplata po
 otrzymaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 19.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 19.10.2004-10.30.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Tak.
 Zamówienie bedzie finansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
 Regionalnego.
 Wniosek zlozony 30.6.2004r i otrzymal znak sprawy DW - 1 -
 3/3046/158/2004.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau