Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen - SI-Ljubljana
Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen.
Dokument Nr...................: 146169-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Att: g. Oto
 Rubinic, univ. dipl. inz. grad., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje;
 Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, SI-1000 Ljubljana. Tel.: 01 30 68 204.
 Fax: 01 30 68 206. E-mail: oto.rubinic@dd-ceste.si. URL: www.dd-ceste.si.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45233100.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowenisch.
OT: OBVESTILO O JAVNEM NAROCILU
 Gradnje
 ODDELEK 1: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Druzba za avtoceste v Republiki
 Sloveniji - DARS d.d., V roke: g. Oto Rubinic, univ. dipl. inz. grad.,
 Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, SI-1000
 Ljubljana. Tel.: 01 30 68 204. Fax: 01 30 68 206. E-mail:
 oto.rubinic@dd-ceste.si. URL: www.dd-ceste.si.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje
 inzeniring, Druzba za svetovanje in inzeniring d.o.o., V roke: Rade
 Zeljkovic univ. dipl. inz. grad., Ul. Talcev 24, SI-2000 Maribor. Tel.:
 02 23 43 218. Fax: 02 23 43 225. E-mail: rade.zeljkovic@dd-ceste.si.
 I.3)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje
 inzeniring, Druzba za svetovanje in inzeniring, d.o.o., V roke: ga.
 Marjana Logar, Kotnikova 40, SI-1000 Ljubljana. Tel.: (01) 30 68 253.
 Fax: (01) 30 68 206. URL: www.dd-ceste.si.
 I.4)	Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za
 sodelovanje: DDC svetovanje inzeniring, Druzba za svetovanje in
 inzeniring, d.o.o., V roke: Vlozisce, Kotnikova 40, SI-1000 Ljubljana.
 URL: www.dd-ceste.si.
 I.5)	Vrsta narocnika: Drugo.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA
 II.1) Opis
 II.1.1) Vrsta javnega narocila gradenj: Izvedba.
 II.1.4) To je okvirni sporazum: Ne.
 II.1.6) Opis/predmet javnega narocila: AC Lenart - Beltinci, gradnja
 sklopa I - zacetna gradbena dela in sklopa II - glavna dela na pododseku
 AC Cogetinci - Vucja vas od prikljucka Sv. Jurij do prikljucka Vucja vas.
 II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Odsek: AC
 Lenart - Beltinci pododsek: AC Cogetinci - Vucja vas od km 3+400 do km
 11+983.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Razdelitev na sklope: Da.
 Ponudbe se lahko predlozijo za: Vse sklope.
 En sklop.
 II.1.10) Variante se bodo sprejemale: Ne.
 II.2) Kolicina ali obseg javnega narocila
 II.2.1) Celotna kolicina ali obseg: 1.Obseg ponudbenih Del
 1.1 Izvedba zacetnih gradbenih del in glavnih gradbenih del, ki zajema
 naslednje sklope:
 1.1.1 SKLOP »1«: ZacetnA gradbenA delA, ki obsegajo :
 1.1.1.1 Premostitveni objekti:
 1.1.1.2. Oporne zidove
 1.1.1.3. Traso AC od km 7+718 do km 9+126
 1.1.1.4. Meteorno kanalizacijo
 1.1.1.5. Deviacije
 1.1.2. SKLOP »2«: GLAVNA GRADBENA DELA
 1.1.2.1 trasa od km 3+400 do km 7+718 in od km 9+126 do km 11+983
 1.1.2.2 rampe
 1.1.2.3 deviacije kategoriziranih cest
 1.1.2.4 deviacija nekategoriziranih cest:
 1.1.2.5 Premostitveni objekti:
 ·mostovi
 ·podvozi
 ·nadvozi
 ·oporni zidovi
 ·ploscati prepusti
 ·cevni prepusti
 1.1.2.6 Protihrupni nasip km 5+200 - km 5+460, z desne strani AC, dolzini
 260 m, visine 1.00 m
 1.1.2.7 Protihrupne ograje
 1.1.2.8 Cestninska postaja v km 6+230;
 1.1.2.9 Komunalni vodi
 1.1.2.10. Krajinska ureditev
 1.1.2.11 Odvodnjavanje in objekti za zascito voda.
 II.2.2) Opcije. Opis in cas, kdaj se lahko izvajajo: Skrajni rok za
 dokoncanje Del je za Dela pod tc. 1.1.1 - SKLOP 1 Navodil Ponudnikom
 naslednji:
 ·Viadukti st. 6-1, 6-2 in 6-318 mesecev od uvedbe izvajalca v delo,
 Pri tem je treba upostevati vmesni rok in sicer tako, da je levo polovico
 viaduktov v roku 12 mesecev od uvedbe
 izvajalca v delo, treba usposobiti za gradbiscni promet
 ·Nadvozi st. 4-4; st. 4-5 in st. 4-6 8 mesecev od uvedbe izvajalca v
 delo·Skrajnji rok za dokoncanje Del za dela pod tocko 1.1.1.2 Navodil
 Ponudnikom je 8 mesecev od uvedbe izvajalca
 v delo
 ·Skrajni rok za dokoncanje Del pod tocko 1.1.1.3 in 1.1.1.4 Navodil
 Ponudnikom je 18 mesecev od uvedbe
 izvajalca v delo. Pri tem je upostevati vmesni rok tako, da je levo
 polovico trase v roku 10 mesecev od uvedbe
 izvajalca v delo usposobiti za gradbiscni promet.
 ·Skrajni rok za dokoncanje del za dela pod tocko 1.1.1.5 je 8 mesecev od
 uvedbe izvajalca v delo.
 ·Skrajni rok za dokoncanje del pod tocko 1.1.2 - SKLOP 2 je 30 mesecev od
 uvedbe izvajalca v delo. Pri tem je
 potrebno upostevati, da nasipi in temeljna tla pod izkopom na trasi od km
 3+400 do km 11+983 morajo odlezati
 minimalno 10 mesecev pred nadaljevanjem ostalih del na trasi.
 ODDELEK III: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANCNI IN TEHNICNI PODATKI
 III.1) Pogoji, ki se nanasajo na narocilo
 III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Vsak ponudnik mora skupaj s
 ponudbo predloziti tudi bancno garancijo za resnost ponudbe v visini
 162.000.000,00 SIT za dela razpisana pod tocko 1.1.1, 357.000.000,00 SIT
 za dela razpisana pod tocko 1.1.2 ali
 pa 519.000.000,00 SIT za dela razpisana po tocko 1.1 in veljavnostjo
 najmanj 142 dni po poteku skrajnega
 roka za predlozitev ponudbe.
 III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placila ter/ali sklic na ustrezne
 dolocbe: Razpisana Dela se bodo financirala iz sredstev Druzbe za
 avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., kredita
 EIB VII in financnega kredita /obveznic. Nacin placevanja z roki je
 dolocen v vzorcu pogodbe kot obvezni
 sestavini razpisne dokumentacije.
 III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga,
 gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno narocilo
 oddano: Skladno z razpisno dokumentacijo.
 III.2) Pogoji za sodelovanje
 III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja
 blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
 za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, financnih in tehnicnih
 sposobnosti: Ponudniki morajo za dokazovanje financne sposobnosti
 predloziti revidirano bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
 III.2.1.1) Pravni status - dokazna sredstva obvezna: redni izpisek iz
 sodnega registra, ki mora odrazati zadnje dejansko stanje registracije
 Ponudnika.
 III.2.1.2) Ekonomske in financne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna:
 porocilo o financnem stanju Ponudnika (za zadnja tri leta).
 III.2.1.3) Tehnicne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna seznam
 najpomembnejsih opravljenih gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
 javnega narocila, v zadnjih
 petih letih
 seznam glavne Izvajalceve opreme
 seznam kljucnih kadrov, predlaganih za vodenje oz. izvajanje Del po
 Pogodbi in drugih strokovnih delavcev
 ponudnika.
 ODDELEK IV: POSTOPEK
 IV.1) Vrsta postopka: Odprti.
 IV.2) Merila za oddajo: Najnizja cena.
 IV.3) Upravni podatki
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije: Pridobiti ju je mogoce do: 20.10.2004.
 Pogoji in nacin placila: Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
 prevzamejo vsak delovnik od 8,00 do 11,00
 ure. Stroske razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni
 DDC (soba 1.03) oz. z virmanom
 na TRR st. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
 svetovanje inzeniring, Druzba za
 svetovanje in inzeniring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo".
 IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20.10.2004.
 IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali
 prijave za sodelovanje: slovenscina.
 IV.3.6) Minimalni casovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
 veljavnost ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
 ponudb.
 IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
 IV.3.7.2) Datum, cas in kraj: 20.10.2004-11.00.
 V prostorih DDC svetovanje inzeniring, Druzba za svetovanje in inzeniring
 d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.1) To je neobvezno obvestilo: Ne.
 VI.3) To javno narocilo se nanasa na projekt/program, ki se financira iz
 sredstev EU: Ne.
 VI.4) Dodatne informacije: IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem
 narocilu: 5-6/04 z dne 23. 01. 2004
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije
 Cena : 30.000,00 za Sklop 1 oz. 90.000,00 za Sklop 2 oz. 100.000,00 za
 oba Sklopa skupaj.
 valuta:SIT.
 VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau