Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien - PL-Gdansk
Bauarbeiten für Eisenbahnlinien.
Dokument Nr...................: 146155-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: PKP
 Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddzial Regionalny w Gdansku, Att: Buczynski,
 ul. Dyrekcyjna 2-4, PL-80-958 Gdansk. Tel.: +48 58 328 34 90. Fax: +48 58
 328 34 98. E-mail: r.buczynski@pkp.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45234100.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Roboty budowlane
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: PKP Polskie Linie
 Kolejowe S.A. Oddzial Regionalny w Gdansku, Att: Buczynski, ul.
 Dyrekcyjna 2-4, PL-80-958 Gdansk. Tel.: +48 58 328 34 90. Fax: +48 58 328
 34 98. E-mail: r.buczynski@pkp.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: Wykonanie.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca:
 "Likwidacja ograniczen predkosci wspólfinansowana z kredytu EBI - Wymiana
 szyn obrabianych cieplnie (OC) na linii kolejowej nr 18 Kutno - Pila".
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: 11.1.6) 1. "Wymiana szyn obrabianych
 cieplnie (OC) na linii kolejowej nr 18 Kutno - Pila", tj.:
 a) wykonanie robót budowlanych, obejmujacych wymiane szyn obrabianych
 cieplnie (OC) z robotami towarzyszacymi w torach, na nizej
 wyszczególnionych szlakach:
 - tor nr l szlaku Waganiec - Aleksandrów Kujawski w km 77,805 - 78,880 i
 w km 81,820 - 90,365 (razem wymiana szyn OC - 9,620 km toru),
 - tor nr 2 szlaku Aleksandrów Kujawski - Otloczyn w km 91,961 - 95,498 i
 na stacji Otloczyn w km 95,630 - 96,553 (razem wymiana szyn OC - 4,460 km
 toru),
 - tor nr 2 szlaku Wloclawek Brzezie - Waganiec w km 68,520 - 76,504
 (razem wymiana szyn OC - 7,984 km toru),
 - tor nr 2 szlaku Waganiec - Aleksandrów Kujawski w km 77,603 - 84,440 i
 na stacji Waganiec w km 76,649 - 77,545 (razem wymiana szyn OC - 7, 733
 km toru),
 - tor nr 2 szlaku Kaliska Kujawskie - Czerniewice w km 28,354 - 38,134 i
 na stacji Czerniewice w km 38,266 - 39,175, wraz z naprawa glówna
 przejazdu kolejowego w km 31,404 (razem wymiana szyn OC - 10,689 km
 toru), (lacznie wymiana szyn OC - 40,486 km toru);
 w zakresie wyszczególnionym w Dokumentacji skróconej, na która skladaja
 sie: Opis lokalizacji wymiany szyn, Szczególowa Specyfikacja Techniczna i
 przedmiary robót -formularze Kosztorysów ofertowych dla wszystkich ww.
 robót, z obsluga geodezyjna i geotechniczna w zakresie niezbednym dla
 wlasciwego wykonania tych robót,
 w oparciu o: Dokumentacje skrócona (Opis lokalizacji wymiany szyn,
 Szczególowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót - formularze
 Kosztorysów ofertowych dla wszystkich ww. robót), bedaca integralna
 czescia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 b) wykonanie uslug, obejmujacych opracowanie projektu organizacji ruchu
 drogowego w czasie realizacji robót torowych na 30 przejazdach
 kolejowych, wraz z ich osygnalizowaniem.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Linia kolejowa nr 18 Kutno - Pila.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 45234100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: a) Wykonanie robót
 budowlanych, obejmujacych wymiane szyn obrabianych cieplnie (OC) z
 robotami towarzyszacymi w torach, na nizej wyszczególnionych szlakach:
 - tor nr l szlaku Waganiec - Aleksandrów Kujawski w km 77,805 - 78,880 i
 w km 81,820 - 90,365 (razem wymiana szyn OC - 9,620 km toru),
 - tor nr 2 szlaku Aleksandrów Kujawski - Otloczyn w km 91,961 - 95,498 i
 na stacji Otloczyn w km 95,630 - 96,553 (razem wymiana szyn OC - 4,460 km
 toru),
 - tor nr 2 szlaku Wloclawek Brzezie - Waganiec w km 68,520 - 76,504
 (razem wymiana szyn OC - 7,984 km toru),
 - tor nr 2 szlaku Waganiec - Aleksandrów Kujawski w km 77,603 - 84,440 i
 na stacji Waganiec w km 76,649 - 77,545 (razem wymiana szyn OC - 7, 733
 km toru),
 - tor nr 2 szlaku Kaliska Kujawskie - Czerniewice w km 28,354 - 38,134 i
 na stacji Czerniewice w km 38,266 - 39,175, wraz z naprawa glówna
 przejazdu kolejowego w km 31,404 (razem wymiana szyn OC - 10,689 km
 toru), (lacznie wymiana szyn OC -40,486 km toru).
 W zakresie wyszczególnionym w Dokumentacji skróconej, na która skladaja
 sie: Opis lokalizacji wymiany szyn, Szczególowa Specyfikacja Techniczna i
 przedmiary robót -formularze Kosztorysów ofertowych dla wszystkich ww.
 robót, z obsluga geodezyjna i geotechniczna w zakresie niezbednym dla
 wlasciwego wykonania tych robót.
 b) Wykonanie uslug, obejmujacych opracowanie projektu organizacji ruchu
 drogowego w czasie realizacji robót torowych na 30 przejazdach
 kolejowych, wraz z ich osygnalizowaniem.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Nie
 dotyczy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 30.4.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium: 150 000,00 PLN.
 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: 5 % lacznej ceny brutto (z
 VAT).
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z art. 23 ustawy z
 dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówien publicznych.
 1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. l, wykonawcy ustanawiaj a
 pelnomocnika
 Do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo
 reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
 publicznego.
 3. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawców, o
 których mowa w ust. l.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: I. Warunki
 wymagane od Wykonawców ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. O
 udzielenie przedmiotowego zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
 czynnosci w zakresie objetym niniejszym zamówieniem.
 2. Dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy wykonywaniu
 zamówienia zatrudnia osoby posiadajace wymagane uprawnienia, niezbedne do
 wykonania robót i prac bedacych przedmiotem zamówienia okreslonych w SIWZ
 i w dokumentacji skróconej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca
 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, póz. 2016 oraz z 2004r Nr
 6, póz. 41, Nr 92, póz. 881, Nr 93, póz. 888 i Nr 96, póz. 959) i ustawy
 z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektów, inzynierów
 budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r Nr 5, póz. 42, z 2002r Nr 23,
 póz. 221, Nr 153, póz. 1271 i Nr 240, póz. 2052 oraz z 2003r Nr 124, póz.
 1152 i Nr 190, póz. 1864) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tych
 ustaw, tj. osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci linie, wezly i stacje kolejowe
 (lub odpowiednimi co do specjalnosci), wpisane na liste czlonków
 wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj. wlasciwej terenowo Okregowej
 Izby Inzynierów Budownictwa i ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej
 za szkody, które moga wyniknac w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych
 funkcji technicznych w budownictwie.
 Wymagana przez Zamawiajacego minimalna liczba kluczowego personelu,
 niezbednego do wykonania przedmiotu zamówienia:
 kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci linie, wezly i stacje
 kolejowe (lub odpowiednie co do specjalnosci), wpisany na liste czlonków
 wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj. wlasciwej terenowo Okregowej
 Izby Inzynierów Budownictwa;
 spawacz dla wykonania zlacz spawanych termitem, posiadajacy certyfikat i
 identyfikator uprawniajacy do pracy w torach PKP PLK SA, wydany przez PKP
 PLK SA Zaklad Maszyn Torowych w Krakowie - Wydzial Nadzoru
 Inspektorskiego (lub innej instytucji posiadajacej prawo wydawania tego
 rodzaju certyfikatów);
 Uwaga:
 Zaswiadczenia o wpisaniu na liste czlonków wlasciwej terenowo Okregowej
 Izby
 Inzynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od
 odpowiedzialnosci cywilnej - musza byc wazne, co najmniej do dnia
 31.12.2004r.
 3. Posiadaja odpowiedni potencjal techniczny, tj. posiadaja, co najmniej
 po jednej jednostce wysoko specjalistycznego i wysoko wydajne go sprzetu,
 niezbednego do wykonania robót i prac okreslonych w dokumentacji
 skróconej, w tym:
 - Podbijarka torowa i rozjazdowa,
 - Scinarka law torowiska typu PLT,
 - Profilarka torowiska,
 - Lokomotywa,
 - Wózek WM-15,
 - Zgrzewarka torowa lub zespól spawalniczy.
 Wykonawca winien wykazac w ofercie posiadanie podstawowego sprzetu
 niezbednego do wykonania przedmiotu zamówienia (wyszczególnionego w
 zalaczniku Nr E do oferty).
 4. Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie w realizacji robót na
 liniach kolejowych lub wezlach kolejowych, zrealizowali w ostatnich 5
 latach (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym
 okresie) wymiane szyn na liniach kolejowych dla minimum 10 km toru,
 5. Znaj duj a sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
 wykonanie zamówienia i realizacje robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo
 - finansowym, przy zalozeniu, iz zaplata za faktycznie wykonany zakres
 dokonywana bedzie w okresach miesiecznych, po odebraniu zakresu robót
 przewidzianego do wykonania w danym miesiacu w harmonogramie rzeczowo -
 finansowym, w terminie 30 dni od otrzymania faktury,
 6. W kazdym roku z okresu ostatnich 3 lat (a jezeli okres prowadzenia
 dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykaza sie obrotem rocznym
 dotyczacym realizacji robót budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem
 robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia o sredniorocznej
 wartosci nie nizszej niz 20,0 min zl,
 7. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. l i
 2 ustawy Prawo zamówien publicznych,
 8. Udziela rekojmi na wykonane roboty budowlane objete zamówieniem na
 okres minimum 24 miesiecy kalendarzowych (2 lat) oraz gwarancji jakosci
 na wymienione szyny na okres minimum 36 miesiecy kalendarzowych (3 lat),
 liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu zamówienia lub
 od daty usuniecia wszystkich wad i usterek. W okresie rekojmi i gwarancji
 jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuniecia usterek
 powstalych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub podwykonawców, w
 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
 9. Wykonawca nie moze powierzyc podwykonawcom wykonania calego przedmiotu
 zamówienia.
 10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlecenia przez Wykonawce
 podwykonawcom wykonania nastepujacych czesci przedmiotu zamówienia, tj.
 wykonania nastepujacych robót budowlanych:
 1) wymiany szyn obrabianych cieplnie w torach na wszystkich szlakach i
 stacjach wymienionych w punkcie II.l.6. la).
 11. Wykonanie pozostalych czesci przedmiotu zamówienia, poza wymienionymi
 w punkcie 10, (tj. wykonanie robót towarzyszacych, j ale np. styki
 klejono - sprezone, spawy, zgrzewy, wymiana podkladów, naprawa glówna
 przejazdu kolejowego, demontaz i ponowny montaz plyt przejazdowych w
 zwiazku z wymiana szyn na przejazdach kolejowych wraz z wymiana podsypki
 pod podkladami w obrebie przejazdów, roboty towarzyszace w branzy
 automatyki kolejowej i telekomunikacji oraz w branzy elektroenergetycznej
 i elektrotrakcyjnej, itp.) i wykonanie uslug Wykonawca moze powierzyc
 podwykonawcom, za których dzialanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi
 calkowita odpowiedzialnosc, na warunkach okreslonych w art. 6471 ustawy z
 dnia 23.4.1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, póz. 93, z pózn. zm.) i na
 warunkach szczególowo okreslonych we wzorze umowy (zal. Nr 3 do czesci I
 SIWZ). W takim przypadku Wykonawca musi m.in. wskazac w ofercie
 wszystkich podwykonawców, z okresleniem czesci zamówienia (zakresu
 rzeczowo - finansowego robót budowlanych i uslug), których wykonanie
 Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom. Do oferty nalezy dolaczyc
 deklaracje od wszystkich proponowanych przez Wykonawce podwykonawców,
 odnosnie przyjecia przez nich wykonania poszczególnych czesci przedmiotu
 zamówienia - zakresów rzeczowo - finansowych robót budowlanych i uslug.
 Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian podwykonawców lub
 wprowadzanie nowych podwykonawców (po zlozeniu oferty, na etapie
 zawierania umowy i po zawarciu umowy), wczesniej wymienionych w ofercie
 przetargowej Wykonawcy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
 Uwagi:
 1) Zgodnie z art. 647(1) ustawy z dnia 23.4.1964r - Kodeks cywilny, do
 zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca bedzie
 wymagana zgoda Zamawiajacego na etapie zawierania tej umowy (pod rygorem
 jej niewaznosci).
 2) Planowani do wykonania czesci przedmiotu zamówienia podwykonawcy winni
 spelniac warunki odnosnie wykonawstwa podzlecanych robót w stopniu nie
 gorszym anizeli wymagane od Wykonawcy.
 3) Uzyskanie zgody Zamawiajacego na zmiane podwykonawców lub wprowadzenie
 nowych podwykonawców uzaleznione bedzie od spelnienia przez kazdego z
 nich wszystkich warunków stawianych Wykonawcy w SIWZ - dotyczacych
 wykonania danej czesci przedmiotu zamówienia.
 12. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci (nie wyrazi zgody) na zlecanie
 przez podwykonawców robót budowlanych i uslug, powierzonych do wykonania
 podwykonawcom wskazanym w ofercie Wykonawcy, dalszym podwykonawcom.
 13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnienie przy realizacji
 jakichkolwiek czesci prac i robót objetych przedmiotem zamówienia
 pracowników Spólki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Oddzialu
 Regionalnego w Gdansku oraz podleglych mu jednostek organizacyjnych
 (Zakladów Linii Kolejowych w Toruniu, w Bydgoszczy, w Olsztynie i w
 Gdansku z siedziba w Gdyni).
 14. Wymagany przez Zamawiajacego termin zakonczenia realizacji przedmiotu
 zamówienia -najpózniej do dnia 30.4.2005r, z zastrzezeniem ustalen pkt.
 15, 16 i 17.
 15. Wykonawcy moga zaproponowac w ofertach wczesniejszy termin
 zakonczenia realizacji calego zakresu przedmiotu zamówienia, niz podano w
 pkt. 14.
 16. W 2004r wymagane jest wykonanie czesci zamówienia o wartosci, co
 najmniej 70 % ceny ofertowej brutto calego przedmiotu zamówienia.
 17. Wykonawcy moga zaproponowac w ofertach zakonczenie w 2004r realizacji
 calego zakresu przedmiotu zamówienia (w 2004r wykonac 100 % zakresu
 przedmiotu zamówienia).
 18. Warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego - naleznosci
 Wykonawcy beda regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku
 Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy w zlotych polskich, w ciagu 30 dni od
 daty otrzymania faktury (zaplata za faktycznie wykonany zakres dokonywana
 bedzie w okresach miesiecznych, po odebraniu zakresu robót przewidzianego
 do wykonania w danym miesiacu w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w
 terminie 30 dni od otrzymania faktury, na warunkach szczególowo
 okreslonych we wzorze umowy bedacej zalacznikiem Nr 3 do czesci I SIWZ).
 Ocena spelniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegajacych sie o
 udzielenie zamówienia zostanie dokonana wg formuly żspelnia - nie
 spelnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie oraz dokumentach i
 oswiadczeniach zalaczonych do oferty, wyszczególnionych w punkcie B IV
 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Z tresci oferty i zalaczonych do
 oferty dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca
 spelnil. Uzupelnienie wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie
 terminu skladania ofert, chyba ze ich nieuzupelnienie skutkowaloby
 uniewaznieniem postepowania.
 Nie spelnienie chociazby jednego z powyzszych warunków skutkowac bedzie
 Wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
 II. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia. W takim
 przypadku kazdy z Wykonawców musi spelniac warunki udzialu w postepowaniu
 okreslone w art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówien publicznych. Wykonawcy
 wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia musza lacznie spelniac
 warunki udzialu w postepowaniu okreslone w punkcie III.2.1) I. Oferta
 Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia musi
 spelniac nastepujace wymagania:
 1. Wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe regulujaca wspólprace
 podmiotów wystepujacych wspólnie, okreslajaca strony umowy, cel
 dzialania, okres waznosci umowy, sposób ich wspóldzialania, zakres prac
 przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich oraz sposób ich
 odpowiedzialnosci za wykonywany zakres (wymaga sie solidarnej
 odpowiedzialnosci wykonawców).
 2. W odniesieniu do oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu,
 kazdy z wykonawców musi zlozyc oswiadczenie i oddzielnie musi
 udokumentowac, ze spelnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w art.
 22 ust. l ustawy Prawo zamówien publicznych oraz ze nie podlega
 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
 ust. l i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych. Wszyscy Wykonawcy musza
 udokumentowac, ze lacznie spelniaja warunki udzialu w postepowaniu
 okreslone w punkcie III.2.1) I.
 3. W zwiazku z warunkiem posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia
 oraz potencjalu technicznego, kazdy z wykonawców musi udokumentowac, ze
 posiada niezbedny potencjal techniczny oraz wiedze i doswiadczenie w
 wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania.
 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz posiadany potencjal techniczny
 kazdego z wykonawców musza lacznie spelniac wymagane warunki.
 5. W zwiazku z warunkiem dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
 zamówienia, wykonawcy musza lacznie spelniac wymagane warunki.
 6. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia maja
 obowiazek ustanowic pelnomocnika (tzw. lidera lub podmiotu wiodacego) do
 reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
 albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
 przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moze wynikac z tresci
 zawartej umowy regulujacej wspólprace podmiotów wystepujacych wspólnie
 lub zostac przedlozone oddzielnie wraz z oferta. Tresc pelnomocnictwa
 powinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
 7. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie oraz rozliczenia dokonywane
 beda wylacznie z wykonawca upelnomocnionym (tzw. liderem lub podmiotem
 wiodacym) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o
 udzielenie zamówienia.
 8. Oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala
 wszystkich wykonawców wystepujacych wspólnie.
 9. Wnoszone wadium musi wyraznie wskazywac na wszystkich wykonawców
 wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
 rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
 potwierdzajace, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie prac
 objetych zamówieniem - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert, ponadto, jezeli Wykonawca prowadzi
 dzialalnosc gospodarcza jako:
 a) spólka cywilna - umowe spólki,
 b) spólka z o.o. -jezeli laczna cena ofertowa brutto dwukrotnie
 przewyzsza wysokosc kapitalu zakladowego Wykonawcy okreslonego w wypisie
 z rejestru, Wykonawca winien przedlozyc uchwale wspólników, o której mowa
 w art. 230 Kodeksu spólek handlowych (KSH), chyba ze umowa spólki stanowi
 inaczej - wówczas nalezy przedlozyc umowe spólki.
 2. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne
 zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
 Prawo zamówien publicznych - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert.
 3. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówien publicznych - wystawiona nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1.
 Sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
 rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym
 sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiazanych do sporzadzania
 sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace obroty, zysk oraz
 zobowiazania i naleznosci - za okres ostatnich trzech lat obrotowych (za
 2001, 2002 i 2003 rok), a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
 krótszy -za ten okres. Ponadto Wykonawca udokumentuje spelnianie
 wymaganego warunku okreslonego w pkt. III.2.1) I.6., tj. przedstawi
 oswiadczenie potwierdzajace wysokosc obrotów rocznych dotyczacych ww.
 okresu, zwiazanych z realizacja robót budowlanych odpowiadajacych swoim
 rodzajem robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia.
 2. Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
 Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie
 zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
 lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
 wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
 ofert.
 3. Kopia dokumentu wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w
 formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezy dolaczyc
 pelnomocnictwo osób, które podpisaly gwarancje wadialna).
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1. Dokumenty
 stwierdzajace, ze osoby, które beda wykonywac zamówienie, posiadaja
 uprawnienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
 budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, póz. 2016 oraz z 2004r Nr 6, póz. 41, Nr
 92, póz. 881, Nr 93, póz. 888 i Nr 96, póz. 959) i ustawy z dnia 15
 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektów, inzynierów
 budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r Nr 5, póz. 42, z 2002r Nr 23,
 póz. 221, Nr 153, póz. 1271 i Nr 240, póz. 2052 oraz z 2003r Nr 124, póz.
 1152 i Nr 190, póz. 1864) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tych
 ustaw (podac nr. specjalnosc i zakres uprawnien budowlanych do kierowania
 robotami budowlanymi kluczowego personelu, przewidzianego do kierowania
 robotami ze strony Wykonawcy, a takze uprawnien spawacza, zgodnie z pkt.
 III.2.1) I.2. oraz zalaczyc kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych
 do kierowania robotami budowlanymi i kserokopie zaswiadczen o wpisaniu na
 liste czlonków wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj. wlasciwej
 terenowo Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego
 ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej -waznych do dnia 31.12.2004r,
 a takze kserokopie uprawnien spawacza, poswiadczone za zgodnosc z
 oryginalem przez wykonawce).
 2. Wykaz osób i podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda
 uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
 kwalifikacji niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu
 wykonywanych przez nich czynnosci (dla kluczowego personelu
 przewidzianego do nadzoru realizacji umowy i kierowania robotami ze
 strony Wykonawcy, z okresleniem ich kwalifikacji i doswiadczenia) - na
 zal. Nr A do oferty, zgodnie z pkt. III.2.1) I.
 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robót budowlanych, a
 jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie,
 odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym
 przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci (w tys. zl) oraz daty i
 miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentów potwierdzajacych, ze roboty
 te zostaly wykonane nalezycie - na zal. Nr B do oferty, zgodnie z pkt.
 III.2.1) I.
 4. Wykaz niezbednych do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen, jakie
 posiada wykonawca (podstawowych jednostek sprzetu, ze wskazaniem
 podstawowych parametrów technicznych i. pochodzenia - wlasne,
 wynajmowane) - na zal. Nr E do oferty, zgodnie z pkt. III.2.1) I.
 Wykonawca winien wykazac w ofercie posiadanie podstawowego sprzetu,
 niezbednego do wykonania przedmiotu zamówienia, wyszczególnionego w
 zalaczniku Nr E do oferty.
 5. Kosztorysy ofertowe (sporzadzone na podstawie przedmiarów robót) wraz
 z zalacznikiem do kosztorysów ofertowych.
 6. Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania calego zakresu przedmiotu
 zamówienia (wzór harmonogramu Zamawiajacy dolaczyl jako zal. Nr l do
 formularza oferty i zal. Nr l do wzoru umowy).
 7. Harmonogram zamkniec torowych (wzór harmonogramu Zamawiajacy dolaczyl
 jako zal. Nr 3 do formularza oferty i zal. Nr 4 do wzoru umowy).
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie
 zamówienia - dokumenty wyszczególnione w punkcie III.2.1)II., w tym umowa
 regulujaca wspólprace podmiotów wystepujacych wspólnie. Kazdy z
 wykonawców musi zlozyc oswiadczenie i oddzielnie musi udokumentowac, ze
 spelnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. l ustawy
 Prawo zamówien publicznych oraz, ze nie podlega wykluczeniu z
 postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2
 ustawy Prawo zamówien publicznych. Wszyscy Wykonawcy musza udokumentowac,
 ze lacznie spelniaja warunki udzialu w postepowaniu okreslone w punkcie
 III.2.1)I., (przedlozyc dokumenty i oswiadczenia wymienione w punktach
 III.2.1.1), III.2.1.2) i III.2.1.3), potwierdzajace spelnianie tych
 warunków).
 9. Wykaz wszystkich ewentualnych podwykonawców, z okresleniem czesci
 zamówienia (zakresu rzeczowo - finansowego robót budowlanych i uslug),
 której(ych) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom (zgodnie
 z art. 36 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych) - na zal. Nr C do
 oferty. Do wykazu podwykonawców nalezy dolaczyc deklaracje od wszystkich
 proponowanych przez Wykonawce podwykonawców, odnosnie przyjecia przez
 nich wykonania poszczególnych czesci przedmiotu zamówienia - zakresów
 rzeczowo - finansowych robót budowlanych i uslug.
 10. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
 Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
 III.2.1.1)1., III.2.1.1)3. i III.2.1.2)2. sklada dokument lub dokumenty,
 wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
 potwierdzajace odpowiednio, ze:
 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.,
 b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie,
 c) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie
 spoleczne lub zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
 odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
 calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
 11. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
 siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których
 mowa w pkt III.2.1.1)1., III.2.1.1)3. i III.2.1.2)2. oraz w pkt
 III.2.1.1)2., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie
 zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym
 albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
 pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
 zamieszkania.
 12. Wypelniony formularz oferty (wzór formularza oferty stanowi zal. Nr l
 do czesci I SIWZ), ze wszystkimi wymaganymi zalacznikami do oferty.
 13. Oswiadczenie zgodne z zal. Nr 2 do czesci I SIWZ (zal. Nr 2 do
 oferty), stwierdzajace ze Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie
 zamówienia:
 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
 czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
 2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny,
 a takze dysponuj a osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
 wykonanie zamówienia,
 4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia i
 spelniaja warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentów i oswiadczen
 wymaganych od wykonawców, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie
 (np. nieposwiadczone przez Wykonawce za zgodnosc z oryginalem odpisy lub
 kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania. Uzupelnienie
 wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania
 ofert, chyba ze ich nieuzupelnienie skutkowaloby uniewaznieniem
 postepowania.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 Ustawy z dnia 7.7.1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, póz.
 2016 oraz z 2004r Nr 6, póz. 41, Nr 92, póz. 881, Nr 93, póz. 888 i Nr
 96, póz. 959) i ustawy z dnia 15.12.2000r o samorzadach zawodowych
 architektów, inzynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r Nr 5,
 póz. 42, z 2002r Nr 23, póz. 221, Nr 153, póz. 1271 i Nr 240, póz. 2052
 oraz z 2003r Nr 124, póz, 1152 i Nr 190, póz. 1864) wraz z
 rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena ofertowa brutto - 80 %.
 2: Laczny czas zamkniec calodobowych torów - 20 %.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 IRIWrb-423-02/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 12.10.2004.
 Cena: 110,00 (+VAT) PLN.
 Warunki i sposób platnosci: W kasie w siedzibie zamawiajace lub przelewem
 na rachunek bankowy nr: 07144013450000000001733297.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 19.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Nie
 dotyczy.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 19.10.2004-12:30.
 PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Oddzial Regionalny w Gdansku, ul.
 Dyrekcyjna 2-4, PL-80-958 Gdansk, w pok. 226 (I pietro).
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Nie dotyczy.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau